ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế làm việc của ban quản lý Quỹ khám

chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lào Cai

______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định 139/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ thông tư số 14/2002/TTLT /BYT-BTC của Liên bộ Y tế - Tài Chính ngày 16/12/2002 hướng dẫn về việc khám chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định 139/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Y tế Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của Ban quản lý quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở y tế, Giám đốc Sở Tài Chính; Thành viên Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; Chủ tịch UBND các huyện thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng