BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM
THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ NĂM 2012
THUỘC DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011 - 2012
CHO VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
-----------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 của năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ;

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Dự án Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ;
Xét Biên bản họp Hội đồng, thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-BNN-KHCN ngày 8 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thẩm định lựa chọn thiết bị, ngày 24 tháng 2 năm 2012;
Xét tờ trình số 53/TTr-TS 3-KH ngày 27 tháng 2 năm 2012 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III về việc Phê duyệt thông số kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ đầu tư năm 2012 thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2011 - 2012 cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục, đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị của Dự án Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III năm 2012, gồm các thiết bị trong phụ lục 1 kèm theo.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2012 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III trong phụ lục 2 kèm theo.
Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III tổ chức thực hiện việc đấu thầu theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Quyết định thu hồi đất mà không có thông báo thì có hợp pháp không ? Giải đáp về việc thu hồi đất ?

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

>> Xem thêm:  Mức bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất ? Thu hồi đất cho thuê có được bồi thường ?