ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLẠNG SƠN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tưsố 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạmnhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ ý kiếntại Công văn số 1249/BCT-XNK ngày 20/02/2014 của Bộ Công Thương; Công văn số 18/BNN-CB ngày 06/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công vănsố 936/BQP-BĐBP ngày 08/02/2014 của Bộ Quốc phòng; Công văn số 5343/BTC-TCHQ ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 27/TTr-SCT ngày 26/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh LạngSơn được phép tái xuất hàng hóa, cụ thể như sau:

1. Các cửa khẩuphụ điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu:

- Cửa khẩu phụ TânThanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng;

- Cửa khẩu phụ Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng;

- Cửa khẩu phụ PòNhùng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc;

- Điểm thông quanCo Sa, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.

2. Các cửa khẩuphụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu:

- Lối mở Na Hình,xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng;

- Lối mở Nà Nưa,xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định;

- Bình Nghi, xãĐào Viên, huyện Tràng Định;

- Lối mở Co Sâu,xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chứcthực hiện cần có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế,Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đềxuất, trình UBND tỉnh xem xét.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huytrưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh;thủ trưởng các cơ quan: Thuế, Kiểm dịch; Chủ tịch UBND các huyện: Văn Lãng, CaoLộc, Lộc Bình, Tràng Định căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ TL Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, NHB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình