ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Công an tỉnh; TAND tỉnh;
-
VKSND tỉnh; Cục THA tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
C
HỦ TCH
Đoàn Văn Việt

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÂM ĐỒNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số
596/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Để triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành ở tỉnh, các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện quản lý nhà nước thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cung cấp, trao đổi thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện thường xuyên, kết hp theo lĩnh vực và theo địa bàn. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành các văn bản liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Hoạt động kiểm tra liên ngành công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ; đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Triển khai thi hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 13/05/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vưng mắc cho các ngành, địa phương trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tập trung triển khai hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính; tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với Bộ luật hình sự (sửa đi), đồng thời tổng hợp, báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thin các quy định về xử lý vi phạm hành chính.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành ch ính

2.1. Công tác phổ biến pháp luật:

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và cấp huyện tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản liên quan thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ:

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đđơn vị, người có thẩm quyền áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính kịp thời, đầy đủ, chính xác. Cử người tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính khi có yêu cầu.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3.1. Công tác kiểm tra theo chuyên đề:

- Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với UBND cấp huyện và một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan.

- Đối với những đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành thì các đơn vị, lãnh đạo địa phương tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan và báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 21 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cho Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

3.2. Công tác thanh tra:

Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện thường xuyên tiến hành thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quản lý. Báo cáo kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, của báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP gửi về Sở Tư pháp tổng hợp nhằm kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

4. Công tác thống kê, xây dựng cơ s dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính:

Các đơn vị thực hiện lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định, phối hợp với cơ quan chức năng triển khai xây dựng và tích hp Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. S Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

- Chủ trì xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chuyên đề được xác định tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng đề cương báo cáo; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị cấp huyện báo cáo theo đúng tiến độ, yêu cầu.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

- Cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực trọng tâm đã được xác định trong kế hoạch này và tự kiểm tra trong phạm vi ngành, lĩnh vực mình quản lý;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

3. UBND cấp huyện

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn theo lĩnh vực trọng tâm công tác đã được xác định trong kế hoạch này.

- Bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện hoạt động việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

4. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính sử dụng trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện thu thập thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan đơn vị mình quản lý về Sở Tư pháp trước ngày 10/4/2015 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10/10/2015 đối với báo cáo hàng năm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, để Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai Văn bản số 7441/UBND-NC ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được xem xét,giải quyết./.