TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------
---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5969/-CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN THAY THẾ, BỔ SUNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 4337/QĐ-CT ngày 19/10/2015 của Cục Thuế TP.H Chí Minh về việc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử;

Căn cứ Công văn số 4940/TCT-CNTT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục thuế về việc đôn đốc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

Căn cứ Tờ trình ngày 28/12/2015 của phòng Kiểm tra thuế số 1 về việc lựa chọn thay thế, bổ sung doanh nghiệp tham gia triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn thay thế, bổ sung các doanh nghiệp có tên sau đây thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo mô hình tập trung.

- Thay thế 11 doanh nghiệp tham gia thí điểm:

Đơn vị

Doanh nghiệp không triển khai

Doanh nghiệp thay thế, bổ sung

Phòng Kiểm tra thuế số 2

Cty TNHH SAIGON SUPERBOWL (MST: 0300771652)

Công Ty Cổ Phần Mắt Bão (MST: 0302712571)

Công ty TNHH Xúc Cảm (MST: 0309682774)

Công Ty TNHH Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột sống Hoa Kỳ (MST: 0304225580)

Chi Nhánh Công Ty Liên Doanh TNHH Kfc Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (MST: 0100773885-001)

Công Ty TNHH Woojin Global Logistics Việt Nam (MST: 0313065541)

Phòng Kiểm tra thuế số 4

Công Ty C Phn Giáo Dục Anh Văn Hội Việt Mỹ (MST: 0310225853)

Công Ty C Phn Daikin Air Conditioning (Vietnam) (MST: 0301450108)

Công Ty C Phn Dịch Vụ Phú Nhun (MST: 0302416364)

Công Ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn (MST: 0301446479)

CCT Quận 6

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (Tp Hà Nội) (MST: 0101987103-001)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D Hưng (MST: 0304751583)

Ban Quản Lý Chợ Bình Tây (MST: 0303747055)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Phương (MST: 0303714236)

CCT Quận 7

Công Ty TNHH Fhg (MST: 0312121521)

Công Ty TNHH Sản Xut Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Kinh Bắc (MST: 0312755479)

Công Ty TNHH Sfg (MST: 0312122204)

Cty C Phn Xut Nhập Khu Thái Dương Duy (MST: 0306195081)

CCT Quận 9

Cty C Phn Đức Phú Thịnh (0306345594)

Công Ty TNHH Một Thanh Viên Khí Đốt Gia Đình (MST:0301687763)

CCT Quân 10

Cty TNHH Sản Xut Và Thương Mại Lực Xương (MST: 0302173111)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Phú An (MST: 0305379294)

- Bổ sung 02 doanh nghiệp tham gia thí điểm:

STT

Đơn vị

Doanh nghiệp b sung

1

CCT Quận 6

Công Ty TNHH Thiết Kế - In n - Quảng Cáo Quang Nhật (MST: 0312866034)

2

CCT Quận Tân Bình

Công Ty TNHH Đông Tây Online (MST: 0310733751)

Điều 2. Các doanh nghiệp nêu trên thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn tuân thủ theo các quy định về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính - Lưu trữ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Tổng cục Thuế;
-
BLĐ Cục (để báo cáo);
-
Phòng TTHT (đăng website);
-
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế;
-
Cục Thuế các tỉnh, thành ph;
-
Lưu HC-LT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn