ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định về công tác thi đua – khen thưởng

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị đinh số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về công tác thi đua - khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998;

Căn cứ Chỉ thi số 16/CT-TU ngày 27/6/2003 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35/CT- TW ngày 03/6/1998 Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành bản Quy định về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 12 năm 2003.

Quyết định này thay thế Quyết định số 204/2001/QĐ-UB ngày 13/6/2001 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác thi đua - khen thưởng.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh