BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 597/QĐ-QLD

nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐTIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng BộY tế về việc quyđịnh chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Công tyTNHH SIBVALEO Việt Nam ngày 23/9/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quảnlý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuhồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Toothpaste Siberian propolisNatural oral care (Số tiếp nhận Phiếu công bsản phẩm mỹphẩm do Cục Quản lý Dược cấp 81866/13/CBMP-QLD ngày 22/10/2013).

- Công ty sản xuất: OrganicPharmaceuticals LLC - Liên bang Nga.

- Tên và địa chỉ Công ty chịu tráchnhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH SIBVALEO Việt Nam nay đổi tênthành Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam (Địa chỉ: Số6, Lô 2A phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,thành phố Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông cócông thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giámđốc Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam, Giám đốc Sở Y tếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (đ b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (đ b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Phòng QLMP-Cục QLD;
- Phòng Thanh tra Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTra, MP (Q).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt