ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/2013/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NÂNG BẬCLƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chínhphủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũtrang;

Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009, Nghị địnhsố 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lựclượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nộivụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lươngtrước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 294/TTr-SNV ngày 14/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ nâng bậc lươngđối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh BắcGiang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 của UBND tỉnh ban hành Quyđịnh thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức,viên chức hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố;UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁNBỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 598/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBNDtỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyênvà nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động làm việc trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến huyện, thành phố(huyện, thành phố gọi chung là cấp huyện), xã, phường, thị trấn (xã, phường,thị trấn gọi chung là cấp xã), trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chứcHội có sử dụng biên chế nhà nước và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trênđịa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảnglương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhànước từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cấp huyệnthuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại điểm bkhoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chếđộ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

b) Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơnvị sự nghiệp công lập xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừahành, phục vụ;

c) Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và côngchức cấp xã quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã (sau đây viết là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ) và Nghị địnhsố 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 92/2009/NĐ-CP .

2. Những người xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệpvụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết địnhbiệt phái đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế tại tỉnh(nếu có) thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

3. Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếplương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong các cơ quan nhà nước, đơn vịsự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quanhành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

4. Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quyđịnh thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các Hộicó tính chất đặc thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 củaChính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định hội có tínhchất đặc thù.

5. Không áp dụng thực hiện quy định này đối với các đốitượng sau:

a) Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đãđược xếp lương theo nhiệm kỳ;

b) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợcấp mất sức lao động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số92/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ;

c) Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn,nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP củaChính phủ.

Điều 3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương thường xuyên và nângbậc lương trước thời hạn

1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên vànâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tính công khai, dân chủ,công bằng đồng thời động viên, khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuấtsắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuấtsắc trong thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm tổng số người được nâng bậc lươngtrước thời hạn ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc không vượt quá 10% tổng sốngười trong danh sách trả lương tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậclương trước thời hạn;

b) Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức,viên chức và người lao động phải căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cánbộ, công chức, viên chức đạt được trong thời gian giữ ngạch lương;

c) Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạchhoặc cùng chức danh. Các trường hợp đã có quyết định nâng bậc lương trước thờihạn thì tất cả các thành tích đạt được đó không được tính để xét nâng bậc lươngtrước thời hạn cho các lần sau;

d) Không xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,công chức, viên chức đang trong thời hiệu bị xử lý kỷ luật theo quy định tạiLuật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I. NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

Điều 4. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tạicác khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 Quy định này khi chưa xếp bậc lương cuối cùng trongngạch công chức, trong chức danh nghề nghiệp viên chức thì được xét nâng mộtbậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch côngchức hoặc trong chức danh nghề nghiệp viên chức và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậclương thường xuyên quy định tại Điều 5, Điều 6 Mục I Quy định này trong suốtthời gian giữ bậc lương.

Điều 5. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch công chức hoặctrong chức danh nghề nghiệp viên chức

Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danhthực hiện theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của BộNội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lươngtrước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đâyviết là Thông tư số 08/2013/TT-BNV ).

Điều 6. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên thực hiện theo khoản 2Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV .

Điều 7. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên

Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên thựchiện theo khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV

Điều 8. Cách tính lại chế độ về nâng bậc lương thường xuyênkhi khắc phục hậu quả xử lý oan, sai

Cách tính lại chế độ về nâng bậc lương thường xuyên khi khắcphục hậu quả xử lý oan, sai thực hiện theo khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV .

Mục II. NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 9. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thànhtích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tạicác khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 Quy định này đạt đủ hai tiêu chuẩn quy định tạiĐiều 6 Mục I Quy định này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụđã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, khi chưa xếp bậclương cuối cùng trong ngạch và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậclương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lươngthường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 thángso với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV

Điều 10. Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thànhtích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừcác đối tượng quy định tại Điều 14 Mục II Quy định này) được nâng bậc lươngtrước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong mộtnăm không quá 10% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngtrong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

2. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác địnhtheo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức)hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động)tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

3. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trongdanh sách trả lương của cơ quan, đơn vị là cơ sở để tính chỉ tiêu nâng bậclương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đốivới cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thì tính riêngbiên chế từng cơ quan, đơn vị trực thuộc theo bảng lương hoặc tính tổng biênchế các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành biên chế chung để tính khi xét.

Điều 11. Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lươngtrước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Căn cứ vào tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng trong danh sách trả lương thuộc chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyềnphân bổ cho cơ quan, đơn vị hàng năm để làm cơ sở tính chỉ tiêu nâng bậc lươngtrước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với cơquan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thì tính riêng biên chếtừng cơ quan, đơn vị trực thuộc theo bảng lương hoặc tính tổng biên chế các cơquan, đơn vị trực thuộc thành biên chế chung để tính khi xét:

1. Cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương (không tính sốdư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số người trong danh sách trả lương của cơquan, đơn vị chia cho 10) cơ quan, đơn vị được xác định có 01 người được nângbậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc;

Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn của năm nào thì thựchiện hết chỉ tiêu của năm đó.

2. Căn cứ vào cách tính nêu tại khoản 1 Điều này, vào quý IVhàng năm, cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị có dưới 10 người trongdanh sách trả lương) có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp đểtheo dõi và kiểm tra về số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạndo lập thành tích xuất sắc của năm sau liền kề và số dư ra dưới 10 người của cơquan, đơn vị mình.

3. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp căn cứ vào tổng sốngười trong danh sách trả lương dư ra dưới 10 người (bao gồm cả cơ quan, đơn vịcó dưới 10 người trong danh sách trả lương) theo báo cáo của cơ quan, đơn vịtrực thuộc và số người trong danh sách trả lương được cấp có thẩm quyền chotăng thêm trong năm ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc để giao thêm số người đượcnâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ngoài số người thuộctỷ lệ không quá 10% của cơ quan, đơn vị trực thuộc (trong đó ưu tiên cho cácđơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương và cơ quan, đơn vị hoàn thànhtốt nhiệm vụ công tác), nhưng phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại điểm a, b khoản2 Điều 3 Quy định này.

4. Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậclương trước thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người trong tỷlệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn(kể cả số người được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không đượctính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của cácnăm sau.

5. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nângbậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chứcvà người lao động có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậclương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thườngxuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thờiđiểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động được truy lĩnh tiền lương và truy lĩnh nộp bảo hiểm xã hội phầnchênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Điều 12. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xácđịnh theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trongkhoảng thời gian 06 (sáu) năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh cóyêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 (bốn) năm gần nhất đối vớicác ngạch có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vàothành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiêntheo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị như sau:

a) Trường hợp số người đủ tiêu chuẩn nâng bậclương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn số chỉ tiêutheo cách tính tại khoản 1 Điều 11 Mục II Quy định này thì xét theo thứ tự cấpđộ thành tích từ cao đến thấp theo quy định tại Điều 13 Mục II Quy định này;

b) Trường hợp còn 01 (một) chỉ tiêu để xét nâng bậc lươngtrước thời hạn trong 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngcủa cơ quan, đơn vị được nâng bậc lương trước thời hạn, thì thực hiện ưu tiêntheo thứ tự sau:

Đối với cơ quan, đơn vị tính gộp biên chế (các phòng, ban,chi cục... trực thuộc gọi chung là đơn vị trực thuộc) để xét nâng lương trướcthời hạn thì ưu tiên đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị đó chưa có đối tượngđược xét nâng lương trước hạn lần nào;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa đượcnâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo hoặc giữchức vụ lãnh đạo thấp hơn;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hệ số lươngthấp hơn;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngoài thànhtích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiềuthành tích khác hơn;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kiêm nhiệmcông tác đoàn thể.

Điều 13. Tiêu chuẩn, cấp độ xét nâng bậc lương trước thờihạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thựchiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng vớitừng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy địnhcụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứvào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diệnđược xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗinăm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trongdanh sách trả lương của cơ quan, đơn vị như sau:

1. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cánhân đạt một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua sau:

a) Các loại Huân chương gồm: Huân chương Sao vàng; Huânchương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập các hạng; Huân chương Lao động cáchạng; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Huân chương dũng cảm;

b) Các danh hiệu vinh dự nhà nước gồm: Anh hùng Lao động;Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sỹ nhân dân; Nhà giáo ưu tú; Thầythuốc ưu tú; Nghệ sỹ ưu tú;

c) Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước;

d) Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

đ) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

e) Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia và hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ.

2. Được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối vớicá nhân đạt một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua sau:

a) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; của Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

c) Chiến sỹ thi đua cơ sở hai năm liên tục;

d) Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ.

3. Được nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối vớicá nhân đạt một trong các hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đuasau:

a) Giấy khen của Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vịthuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệpcông lập được phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, côngchức,viên chức nhà nước;

b) Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

c) Giáo viên dạy giỏi cấp huyện và hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ.

Điều 14. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cánbộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu thực hiện theo khoản2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV .

Điều 15. Lựa chọn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn khivừa lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa có quyết định nghỉhưu

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngvừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lươngtrước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thực hiện theo khoản 3 Điều 3 Thông tưsố 08/2013/TT-BNV .

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBNDtỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp cônglập; các tổ chức Hội có sử dụng biên chế nhà nước

1. Xây dựng và ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thờihạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vịmình theo quyết định này và quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV Công khaibản quy chế trong cơ quan, đơn vị mình và gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để quảnlý và kiểm tra trong quá trình thực hiện.

2. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việcnâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan,đơn vị.

3. Thông báo công khai danh sách những người được nâng bậc lươngthường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn trong cơ quan, đơn vị.

4. Định kỳ vào quý IV hàng năm, có văn bản báo cáo số ngườiđược nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn, đồng thờixây dựng kế hoạch số người được nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lươngtrước thời hạn của năm kế tiếp gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõithực hiện.

5. Việc quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậclương trước thời hạn thực hiện theo quy định về phân cấp hiện hành.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, theo dõi và định kỳ báo cáo BộNội vụ, UBND tỉnh theo quy định.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Nội vụđể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.