ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 598/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THUỶ LỢI HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét nhu cầu công tác thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống của Huyện Nhà Bè ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Nhà Bè và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾTĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập PhòngThủy lợi trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè.

Phòng Thủy lợi huyện là cơ quan chuyênmôn của Ủy ban nhân dân huyện, giúp Ủy ban quản lý thống nhất công tác thủy lợicủa huyện. Phòng chịu sự lãnh đạo toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sựchỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thủy lợi.

Phòng được phép sử dụng con dấu đểliên hệ công tác.

Điều 2.- Phòng thủy lợi cócác nhiệm vụ chính như sau :

1- Phối hợp với Sở Thủy lợi lập quyhoạch và kế hoạch xây dựng phát triển thủy lợi trong huyện.

2- Tổ chức thực hiện khảo sát, thiếtkế, xây dựng những công trình thủy lợi trong huyện được Sở phân cấp.

3- Quản lý khai thác các công trìnhthủy lợi của huyện để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trong huyện.

4- Chỉ đạo các xã làm thủy lợi nhỏ.

Điều 3.- Biên chế của Phòngđược ấn định trong năm 1977 là 8 (tám) người, gổm : một Trưởng phòng và 7 (bảy)cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 4.- Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Giám đốcSở Thủy lợi, Chủ tịch UBND huyệnNhà Bè chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- BTC Thành ủy
- Lưu VP.
- Ban TCCQ (4 bản)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn