ỦY BAN NHÂN DÂNTNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhKế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao các Sở, ban, ngành dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thủ tục hành chính hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản đ phù hp với các quy định hiện hành; thống kê thủ tục hành chính trình UBND tỉnh quyết định công bố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Website VP UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. Thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý(Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

1

Đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

Sở Khoa học và công nghệ

II

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Thủ tục thu hút đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

III

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo dạy nghề cho lao động của các doanh nghiệp, HTX

Quyết định 56/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Sở lao động, thương binh và xã hội

2

Hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã kinh phí đào tạo dạy nghề cho lao động

Quyết định 56/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Sở lao động, thương binh và xã hội

3

Hỗ trợ xuất khẩu lao động

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

IV

Lĩnh vực Giao thông vận tải

1

Đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông (đối với các hệ thống đường địa phương)

Phân cấp quy định theo Điều 25a Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013

Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh chưa ban hành

2

Sử dụng tạm thời một phầnlòng đường không vào mục đích giao thông

Phân cấp quy định theoĐiều 25a Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013

Sở Giao thông vậntải

UBNDtỉnh chưa ban hành

B. Thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý(Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2013

UBND cấp huyện

2

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

UBND cấp huyện

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Diệp hạ châu Cát Tiên”

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015

UBND huyện Cát Tiên

4

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Diệp hạ châu Cát Tiên”

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015

UBND huyện Cát Tiên

5

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

UBND huyện Đơn Dương

6

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

UBND huyện Đơn Dương

7

Cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Sầu riêng Đạ Huoai"

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

UBND huyện Đạ Huoai

8

Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Sầu riêng Đạ Huoai"

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

UBND huyện Đạ Huoai

9

Cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Arabica Lang Biang "

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014

UBND huyện Lạc Dương

10

Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Cà phê Arabica Lang Biang"

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014

UBND huyện Lạc Dương

11

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

UBND TP Đà Lạt

12

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

UBND TP Đà Lạt

13

Cấp lại giấy chứng nhận nhãn hiệu “Rau Đà Lạt”

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008

UBND TP Đà Lạt

14

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Di Linh”

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008

UBND huyện Di Linh

15

Cấp lại Văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Di Linh”

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008

UBND huyện Di Linh

16

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008

UBND huyện Đơn Dương

17

Cấp lại Văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008

UBND huyện Đơn Dương

18

Thủ tục cấp Văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhn “Trà B’Lao”

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND ngày 27/02/2008

UBND TP Bảo Lộc