BỘ GIÁO DỤC******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 599-QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀUKHOẢN TRONG QUY CHẾ THI HẾT CẤP I VÀ CẤP II PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾTĐỊNH SỐ 231-QĐ NGÀY 2-4-1975

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ nghị định số 19-CP ngày 29-1-1966 và nghị định số6-CP ngày 7-1-1971 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy Bộ Giáo dục;

Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thôngcấp I và II Bộ Giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay bãi bỏ các điều 6, 7, 11, 12, 18, 19 và20 trong quy chế thi hết cấp I và thi hết cấp II phổ thông đã ban hành theoquyết định số 213-QĐ ngày 2-4-1975 và thay thế bằng các điều 6, 7, 11, 12, 18,19 và 20 mới sau đây;

Điều 6 (mới): Uỷ ban hành chính và Phòng Giáo dục cáchuyện, khu phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các kỳ thi hết cấp tạiđịa phương mình (từ khâu chuẩn bị thi đến các khâu coi thi, chấm thi, duyệt kếtquả thi, khen thưởng, kỷ luật và bảo quản hồ sơ thi…) theo đúng quy chế thi củaBộ Giáo dục.

Điều 7 (mới): Uỷ ban hành chính và các Sở, Ty Giáo dụccác tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn các công việc tiến hành kỳ thi ởcác địa bàn, kiểm tra việc thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thi; kịp thời chỉ đạođiều chỉnh các khâu coi thi, chấm thi; xét duyệt kết quả cuối cùng của các kỳthi hết cấp, báo cáo tổng kết về chỉ đạo thi, rút kinh nghiệm về chất lượng dạyvà học của nhà trường qua kỳ thi…

Điều 11 (mới): Những học sinh được xếp loại về 4 mặtgiáo dục cả năm học từ trung bình trở lên và có điểm bình quân các môn thi từ 5trở lên, không có bài thi nào bị không điểm, sẽ được công nhận trúng tuyểnthẳng. (Điểm bình quân các môn thi là tổng số điểm các bài thi chia cho số mônthi viết bắt buộc).

Điều 12 (mới): Những học sinh không có bài thi nào bịkhông điểm và đạt một trong những điều kiện sau đây, sẽ được công nhận trúngtuyển thêm (đỗ vớt);

1. Có điểm bình quân các môn thi từ 5 trở lên;

2. Có điểm bình quân các môn thi từ 4,5 trở lên, và được xếploại về 4 mặt giáo dục cả năm từ trung bình trở lên;

3. Có điểm bình quân các môn thi từ 4,5 trở lên và được xếploại về đạo đức, lao động cả năm từ khá trở lên;

4. Có điểm bình quân các môn thi từ 4,5 trở lên và được xếploại về học tập văn hoá cả năm từ khá trở lên;

5. Có điểm bình quân các môn thi từ 4,5 trở lên là con liệt sĩvà được xếp loại về đạo đức từ trung bình trở lên.

Ngoài các điều kiện trên, nếu có trường hợp đặc biệt các Sở,Ty giáo dục phải trình Bộ quyết định.

Điều 18 (mới): Để tiến hành kỳ thi, Uỷ ban hành chínhhuyện, khu phố, thị xã thành lập các hội đồng coi thi, chấm thi hết cấp I vàhết cấp II. Mỗi hội đồng thi gồm có các thành phần sau đây: Chủ tịch hội đồng,các phó chủ tịch, thư ký và giáo viên làm nhiệm vụ coi thi hay chấm thi.

Điều 19 (mới): Việc tổ chức coi thi, chấm thiphải bảo đảm tiến hành theo đúng hướng dẫn nghiệp vụ thi của Bộ Giáo dục. Việcthành lập hội đồng coi thi, chấm thi theo nguyên tắc:

- Đối với kỳ thi hết cấp I, tổ chức việc coi thi, chấmthi trong nội bộ từng trường;

- Đối với kỳ thi hết cấp II tổ chức việc coi thi,chấm thi trong nội bộ từng huyện, khu phố, thị xã. Riêng việc coi thi cấp IIthực hiện việc điều chuyển chủ tịch, một nửa số phó chủ tịch, một nửa số thưký, một nửa số giáo viên coi thi từ các trường khác trong huyện, khu phố, thịxã tới.

Điều 20 (mới): Đối với kỳ thi hết cấp I, mỗi trườngđược thành lập một hội đồng coi thi và một hội đồng chấm thi riêng. Đối với kỳthi hết cấp II, mỗi trường được thành lập một hội đồng coi thi, mỗi huyện, khuphố, thị xã được thành lập từ 1 đến 2 hội đồng chấm thi.

Điều 2. – Các ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh,thành phố, Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cấp Ivà II, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thuộc Bộ Giáo dục, Giám đốc và trưởng tygiáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Thứ Trưởng

Hồ Trúc