ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀXÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thànhlập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án pháttriển nghề công tác xã hội;

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của liên bộ: Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 302/TTr-SNV ngày 22/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâmBảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Vị trí, nhiệm vụ,quyền hạn của Trung tâm

1. Vị trí của Trung tâm: Trung tâmCông tác xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xãhội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của phápluật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trungtâm: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của liên bộ: Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập và Điều 4 Nghị định số68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thànhlập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức vàbiên chế của Trung tâm

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc vàkhông quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn thuộc Trungtâm: 05 phòng, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp vàĐào tạo;

- Phòng Tư vấn và Trợ giúp đốitượng;

- Phòng Quản lý và nuôi dưỡng đốitượng;

- Phòng Y tế, Phục hồi chức năng;

- Phòng Giáo dục và Dạy nghề.

2. Biên chế của Trung tâm giữnguyên số lượng biên chế được UBND tỉnh giao năm 2013 tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 21/12/2012. Viên chức làm việc tại Trung tâm được hưởng phụcấp ưu đãi nghề nghiệp theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBNDtỉnh về việc cho hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với cán bộ, viên chức vàngười lao động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chăm sóc trẻ emkhuyết tật trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Điều 4.Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 392/QĐ-UB ngày 16/6/1997 của UBNDtỉnh thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày03/7/2009 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ và bổ sung biên chế củaTrung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnhBắc Giang.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính; các cơquan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Công tác xã hội căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (SNV: 03b);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, VX.
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh