HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 6-HĐBT NGÀY 12-1-1984 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NA DƯƠNG THUỘC HUYỆN LỘC BÌNH,TỈNH LẠNG SƠN.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Cắt 600 hécta đất của xã Lợi Bắc; 200 hécta đất của xã Đông Quan; 150 hécta đất của xã Sàn Viên để thành lập thị trấn Na Dương thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới của thị trấn Na Dương ở phía đông giáp xã Sàn Viên, phía tây giáp xã Đông Quan, phía nam giáp xã Lợi Bắc, phía bắc giáp xã Khuất Gia.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)