THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa, một dấu"

đối với một số đơn vị thuộc tỉnh Trà Vinh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 52/TT-UBT ngày 09/01/1998 và đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Cho phép thực hiện thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" đối với các Sở, ngành: Thanh tra, Tư pháp, Xây dựng, Địa chính, Giao thông - Công chính, Kế hoạch và Đầu tư và cơ chế "một cửa, một dấu" đối với thị xã Trà Vinh, huyện Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải