BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 60/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT , XUẤT KHẨU, ĐÓNG GÓI LẠI,NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH, SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2003*

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CPngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ bản Quy định về thi hành Pháp lệnh Thú y, Điều lệ quản lý thuốc thú yban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 05/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diệnquản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày04/04/2000 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóathời kỳ 2001-2005;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này:

1. Danh mục thuốc thú ý đượcphép sản xuất, xuất khẩu, đóng gói lại.

2. Danh mục thuốc, nguyên liệu làmthuốc thú y được phép nhập khẩu.

3. Danh mục thuốc, nguyên liệulàm thuốc thú y hạn chế sử dụng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Danh mục thuốc thú y banhành tại Quyết định số 40/2002/QĐ-BNN ngày 27/05/2002.

Điều 3. Cục trưởng CụcThú y, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước vàngười nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốcthú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

* Do khuôn khổ của Tờ Công báocó hạn, các phần sau của Danh mục sẽ được đăng liên tục trong các số Công báotiếp theo. Nhưng hiệu lực của Quyết định này được tính từ ngày 17 tháng 6 năm2003.