UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 60/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 07 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ di dân

tái định cư dự án thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 15/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 30/2004/QĐ-UBND ngày 08/7/2004 cửa UBND tỉnh V/v thành lập Ban chỉ đạo di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo di dân tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ Đạo di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên BCĐ di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh