UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút

và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứLuật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứNghị quyết số 31/2005/NQ-H ÐND ngày 27 /4/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh ,về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ÐỊNH:

 

Ðiều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh .

Ðiều2:Quyết định này thay thế cho Quyết định số 105/2000/Q Ð-UB ngày 18/10/2000 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Ðiều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ