UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội – giai đoạn I

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh thủ đô Hà Nội và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội – Giai đoạn I;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội – Giai đoạn I” . Địa điểm tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; Chủ tịch UBND xã Mai Đình; Giám đốc Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội; Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội, Thủ trưởng các Ban, ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu