ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 60/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII-Kỳhọp thứ 9 phê chuẩn phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một sốloại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy địnhkhoản Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh LàoCai như sau:

1. Tên lệ phí: Lệ phí cấp giấyphép xả nước thải vào nguồn nước.

2. Đối tượng nộp: Các đối tượngkhi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồnnước theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan thu: Sở Tài nguyên vàMôi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

4. Mức thu:

STT

Nội dung

Mức thu

1

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

100.000 đồng/1 giấy phép

2

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

100.000 đồng/1 giấy phép

3

Gia hạn giấy phép

50.000 đồng/1 lần gia hạn

5. Chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng lệ phí:

- Cơ quan thu lệ phí được trích20% trên tổng số tiền lệ phí thực thu để trang trải chi phí cho việc thu lệ phítheo chế độ quy định. Nội dung chi thực hiện theo thông tư hướng dẫn hiện hànhcủa Bộ Tài chính tại (Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính). Sau khi quyết toán đúng chếđộ, số tiền lệ phí chưa chi hết trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tụcchi theo chế độ quy định. Số tiền còn lại 80% cơ quan thu lệ phí nộp vào ngânsách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lụcngân sách nhà nước hiện hành.

- Chứng từ thu phí: Thực hiệntheo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in,phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí và lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế; Chủtịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cáchuyện, thành phố; tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, các chuyên viên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn