ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 60/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 23 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt hànhchính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sửdụng nhà;
Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chấtlượng công trình;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạchxây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dựán đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổsung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lưutrữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mộtsố nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấyphép xây dựng và tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị địnhsố 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 927/TTr-SXD ngày 19 tháng11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cấp phép xâydựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 24/8/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựngtrên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3.Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giaothông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, thủtrưởng các cơ quan ban ngành, địa phương và các đối tượng có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

QUY ĐỊNH

VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm2007 của UBND tỉnh Bình Phước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh các hoạtđộng liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng (được viết tắt là GPXD) và quảnlý xây dựng theo GPXD trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân trong nướcvà nước ngoài đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước phải thựchiện theo quy định này và các quy định pháp luật khác liên quan.

Điều 3. Mụcđích và yêu cầu của việc cấp giấy phép xây dựng

1. Tạo điều kiện cho các tổ chức,cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng công trình; các cá nhân, tổ chứctư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng chấp hành đúng quy định pháp luật. Đảm bảocho việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, các công trình xây dựng đượcnhanh chóng, thuận tiện và đúng theo GPXD.

2. Đảm bảo quản lý xây dựng theoquy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và việc tuân thủ các quy định của LuậtXây dựng, quy chuẩn xây dựng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường, bảo tồncác di tích lịch sử, văn hóa và các công trình kiến trúc có giá trị; phát triểnkiến trúc mới, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc và sử dụng hiệu quả quỹ đất xâydựng công trình.

3. Làm căn cứ để giám sát thicông, kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, lập biên bản nghiệmthu, hồ sơ hoàn công và bàn giao công trình, đăng ký sở hữu công trình.

Điều 4. Hànhvi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng

Trong hoạt động xây dựng nghiêmcấm các hành vi sau đây:

1. Xây dựng sai mục đích sử dụngđất;

2. Xây dựng công trình nằm trongkhu vực cấm xây dựng, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ các côngtrình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, di tích lịch sử - văn hóa vàkhu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng côngtrình ở khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắcphục những hiện tượng này;

3. Xây dựng công trình sai quyhoạch, vi phạm chỉ giới, cốt xây dựng; không có GPXD đối với công trình theoquy định phải có GPXD hoặc xây dựng công trình không đúng GPXD được cấp;

4. Nhà thầu xây dựng vượt quá điềukiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng; chọn nhà thầukhông đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng đểthực hiện công việc;

5. Xây dựng công trình khôngtuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được cơ quan có thẩm quyền ban hành vàcông bố;

6. Vi phạm quy định về an toàntính mạng con người, tài sản và bảo vệ môi trường trong xây dựng;

7. Cơi nới, lấn chiếm khônggian, khu vực công cộng, lối đi chung và các sân bãi khác đã có quy hoạch xây dựngđược duyệt và công bố;

8. Đưa và nhận hối lộ trong hoạtđộng xây dựng; dàn xếp trong đấu thầu nhằm vụ lợi, mua bán thầu, thông đồngtrong đấu thầu, bỏ giá thầu dưới giá thành xây dựng công trình trong đấu thầu;

9. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn,vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luậtvề xây dựng;

10. Cản trở hoạt động xây dựngđúng pháp luật;

11. Các hành vi khác vi phạmpháp luật về xây dựng.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤYPHÉP XÂY DỰNG

Điều 5. Giấyphép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựngcông trình, chủ đầu tư phải có GPXD; trừ những trường hợp xây dựng các côngtrình sau đây:

a) Công trình thuộc bí mật củaNhà nước.

b) Công trình xây dựng theo lệnhkhẩn cấp.

c) Công trình tạm phục vụ thicông xây dựng công trình chính (bao gồm các công trình lán trại xây dựng tạm củanhà thầu nằm trong sơ đồ tổng mặt bằng công trường xây dựng đã được phê duyệt).

d) Công trình xây dựng theo tuyếnkhông đi qua đô thị, nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

e) Công trình thuộc dự án đầu tưxây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ công trình chỉ lậpBáo cáo kinh tế - kỹ thuật. Tuy nhiên, trước khi khởi công xây dựng công trìnhchủ đầu tư phải gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở cho cơ quan cấp GPXD đểtheo dõi, quản lý.

f) Công trình xây dựng thuộc dựán khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

g) Các công trình sửa chữa, cảitạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lựcvà độ an toàn của công trình.

h) Công trình hạ tầng kỹ thuậtcó tổng mức đầu tư dưới 07 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa không nằmtrong các khu vực bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa.

i) Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu,vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung; nhà ở riêng lẽ tạicác điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, không tiếpgiáp với hành lang các trục giao thông quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đườngxã đã có quy định hành lang lộ giới.

2. Việc cấp phép xây dựng chocác công trình thuộc dự án đã có hồ sơ thiết kế cơ sở được thẩm định:

Đối với dự án đầu tư xây dựng gồmnhiều công trình thì chủ đầu tư có thể chọn lựa xin cấp GPXD cho một côngtrình, một lần cho nhiều công trình hoặc một lần cho tất cả các công trình thuộcdự án.

3. Quản lý xây dựng đối với côngtrình được miễn cấp giấy phép xây dựng:

a) Đối với công trình được quy địnhtại các Điểm d, e, f, h của Khoản 1 Điều này, khi thẩm định thiết kế cơ sở hoặcthẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với các công trình chỉ yêu cầu lập báocáo kinh tế kỹ thuật) thì yêu cầu các Sở có xây dựng chuyên ngành (hoặc đơn vịđược ủy quyền thẩm định) phải xác định các chỉ số kinh tế kỹ thuật để làm căn cứquản lý xây dựng như sau: diện tích chiếm đất của công trình; tổng diện sàn xâydựng (nếu có); tổng chiều dài tuyến, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc theo tuyến (nếucó); cốt nền xây dựng công trình, chiều cao xây dựng, chiều sâu xây dựng, vịtrí xây dựng công trình có gắn liền với nguồn gốc sử dụng đất, chỉ giới xây dựngcông trình, màu sắc và kiến trúc xây dựng công trình (nếu có).

b) Sau khi đã thực hiện công tácgiải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật (nếu có), trước khi khởicông xây dựng công trình đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng, chủ đầutư có trách nhiệm sao gửi văn bản thẩm định thiết kế cơ sở đến cơ quan có thẩmquyền cấp GPXD; cơ quan cấp GPXD tổ chức lập biên bản, kiểm tra định vị mốc xâydựng công trình, vị trí xây dựng các công trình ngầm…v.v… Biên bản được lậpthành 03 bản, một bản giao cho chủ đầu tư, một bản giao cho cơ quan cấp phépxây dựng, một bản giao cho UBND phường - xã - thị trấn sở tại để biết.

Điều 6. Điềukiện để cấp giấy phép xây dựng

Việc cấp GPXD phải xem xét cácđiều kiện sau:

1. Khu vực trong đô thị:

a) Các loại công trình xây dựngphù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Các loại công trình xây dựngkhông có mức độ ô nhiễm môi trường phù hợp với quy hoạch chung xây dựng được cấpcó thẩm quyền phê duyệt gồm các khu chức năng: Khu dân cư; khu thương mại, dịchvụ có tiếp giáp với các trục đường theo quy hoạch chung, trục đường hiện trạngđã có quy định về chỉ số lộ giới của cấp có thẩm quyền.

c) Công trình thuộc dự án đầu tưnước ngoài đã được cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư, phù hợp với quy hoạchchung (khu quy hoạch chức năng phù hợp với loại hình công trình đó) được cấp cóthẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

d) Các công trình tôn giáo đượcxây dựng trong các khu dân cư theo quy hoạch chung đã được cấp thẩm quyền phêduyệt và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bằng văn bản cho phép xây dựng mớihoặc cải tạo sửa chữa nâng cấp.

e) Các công trình đầu tư xây dựngđược sử dụng vốn từ quỹ đất trong đô thị đã được UBND tỉnh chấp thuận chủtrương và có quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền.

g) Bảo đảm hành lang bảo vệ cáccông trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng; Các công trình di tích lịchsử, di tích văn hóa, thắng cảnh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng và cáckhu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.

h) Các công trình cơ sở hạ tầngkỹ thuật được xây dựng trên các trục đường trong đô thị (như đã nêu ở Điểm b,Khoản 1 Điều này).

i) Các công trình hành chính (trụsở làm việc các cấp), công trình hạ tầng xã hội (bệnh viện, trường học, côngtrình văn hóa, TDTT, v.v…) phù hợp với quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệtvà được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Các công trình xây dựng từ điểmb đến Điểm i, Khoản 1 Điều này được cấp GPXD, khi không vi phạm hệ thống đườnggiao thông theo quy hoạch chung được duyệt và không nằm trong hành lang haykhông vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thịtheo quy định. Nếu tiếp giáp với các trục đường giao thông phải bảo đảm điều kiệnđủ đất để xây dựng công trình có diện tích xây dựng tối thiểu không nhỏ hơn40m2; có bề ngang xây dựng công trình (cạnh song song với trục đường) không nhỏhơn 3,3m hoặc có bề sâu xây dựng công trình (cạnh vuông góc với trục đường)không nhỏ hơn 5m. Đối với các công trình xây dựng có diện tích nhỏ hơn 40m2khuyến khích chủ công trình xây dựng hợp khối với các công trình liền kề khixây dựng.

2. Khu vực trong các khu quy hoạchđã được xác định như:

Khu công nghiệp tập trung; khu cụmcông nghiệp ven đô thị; khu công nghệ cao; khu chế xuất; khu kinh tế cửa khẩu;khu bảo tồn, di sản văn hóa; khu du lịch, nghỉ mát; khu quy hoạch theo chuyênngành…v.v…

a) Các loại công trình xây dựngphù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Các loại công trình xây dựngphù hợp với quy hoạch chung (hoặc quy hoạch tổng thể) đã được phê duyệt của cấpcó thẩm quyền, loại hình công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch khu chứcnăng theo quy hoạch chung (hoặc quy hoạch tổng thể) đã được duyệt và đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Các loại công trình này được cấpGPXD khi không vi phạm quy hoạch hệ thống giao thông theo quy hoạch chung vàkhông nằm trong hành lang hay vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹthuật hiện hữu theo quy định.

3. Khu vực ngoài đô thị:

a) Nhà ở riêng lẻ và một số côngtrình xây dựng phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phêduyệt của cấp có thẩm quyền.

b) Các loại công trình xây dựngdọc hai bên tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh (ĐT) phù hợp với quy hoạch chung xâydựng dọc tuyến đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), phù hợp với quy hoạchngành, quy hoạch xây dựng dọc tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh (nếu có).

c) Các loại công trình xây dựngdọc hai bên tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh (ĐT) chưa có hoặc không có quy hoạchchung xây dựng được duyệt.

d) Các công trình xây dựng trongtrung tâm cụm xã, trung tâm xã, điểm dân cư tập trung, các công trình xây dựngdọc hai bên các trục đường giao thông liên huyện, liên xã, đường vào trung tâmxã.

e) Các công trình xây dựng nằmven các khu quy hoạch xây dựng đã được quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Các khu vực nêu ở Điểm d, eĐiều này do UBND huyện, thị xã quy định để làm căn cứ quản lý xây dựng và cấpGPXD.

Các công trình xây dựng từ Điểmb đến Điểm e nêu trên được cấp GPXD khi không vi phạm hệ thống đường giao thôngtheo quy hoạch chung được duyệt (nếu có) và không nằm trong hành lang hay khôngvi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Điều 7. Nhữngcông trình được áp dụng cấp GPXD tạm có thời hạn

1. Khu vực trong đô thị và trongcác khu quy hoạch đã được xác định:

Các công trình xây dựng khôngthuộc loại công trình xây dựng được quy định tại Khoản 1, Điều 6 hoặc không thuộccác loại công trình xây dựng được quy định tại Khoản 2, Điều 6 (dù phù hợp haykhông phù hợp với quy hoạch chung) trong các khu vực đã có quy hoạch chung xâydựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố bao gồm:

a) Thuộc khu vực quy hoạch chungxây dựng được lập cho giai đoạn dài hạn nhưng chưa được lập quy hoạch chi tiếtxây dựng.

b) Thuộc khu vực quy hoạch chungxây dựng được lập cho giai đoạn ngắn hạn, nhưng chưa được lập quy hoạch chi tiếtxây dựng, hoặc khu vực đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng đãcó quyết định hủy bỏ không thực hiện quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyềnvà các công trình không được cấp GPXD được quy định ở Khoản 1, 2, Điều 6.

c) Thuộc khu vực quy hoạch chungxây dựng được lập cho giai đoạn ngắn hạn nhưng đã có chủ trương của cấp có thẩmquyền về lập quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc đã được lập quy hoạch xây dựng,quy hoạch chi tiết xây dựng và được phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đã đượccông bố nhưng chưa triển khai thực hiện.

2. Khu vực ngoài đô thị:

Các công trình xây dựng khôngthuộc loại công trình xây dựng được quy định tại Khoản 3, Điều 6 của quy địnhnày, bao gồm:

a) Các loại công trình xây dựngdọc tuyến Quốc lộ, đường liên tỉnh không phù hợp hoặc vi phạm quy hoạch chungxây dựng dọc tuyến đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa lậpquy hoạch xây dựng chi tiết.

b) Các loại công trình xây dựngkhông phù hợp hoặc vi phạm quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, không phùhợp hoặc vi phạm quy hoạch xây dựng nêu ở Điểm d, e, Khoản 3, Điều 6 thuộc giaiđoạn dài hạn đã được phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện và các côngtrình nêu ở Khoản 3, Điều 6 nêu trên không được cấp GPXD.

c) Các công trình xây dựng khôngphù hợp hoặc vi phạm quy hoạch xây dựng (nêu ở Điểm b, Khoản 2 Điều này) thuộcgiai đoạn ngắn hạn đã được phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện hoặc cáccông trình xây dựng nêu ở Điểm a nêu trên đã có quy hoạch chi tiết xây dựngtheo quy hoạch chung xây dựng được duyệt (Quốc lộ, đường liên tỉnh) được phêduyệt và công bố nhưng chưa triển khai thực hiện.

3. Thời hạn có hiệu lực của giấyphép xây dựng tạm và quy mô công trình được cấp GPXD tạm:

a) Thời hạn có hiệu lực của GPXDtạm đối với các công trình xây dựng nêu ở Điểm a, Khoản 1, 2 Điều này, tối đakhông quá 10 năm (120 tháng) và có thời hạn trước thời hạn thực hiện quy hoạch.Quy mô công trình được cấp GPXD tạm tối đa là 3 tầng.

b) Thời hạn có hiệu lực của GPXDtạm đối với các công trình xây dựng nêu ở Điểm b, Khoản 1, 2 Điều này, tối đakhông quá 5 năm (60 tháng) và có thời hạn trước thời hạn thực hiện quy hoạch.Quy mô công trình được cấp GPXD tạm tối đa là 2 tầng.

c) Thời hạn có hiệu lực của GPXDtạm đối với các công trình xây dựng nêu ở Điểm c, Khoản 1, 2 Điều này, tối đakhông quá 3 năm (36 tháng) và có thời hạn trước thời hạn thực hiện quy hoạch.Quy mô công trình xây dựng được cấp GPXD tạm là 1 tầng.

d) Thời hạn có hiệu lực của GPXDtạm được được xác định theo thời hạn còn lại ngắn nhất theo quy định của mỗi Điểma, b, c của Khoản 3 Điều này và tối thiểu không ít hơn 01 năm (12 tháng).

4. Điều kiện để cấp GPXD tạm:

a) Chủ đầu tư phải có một trongnhững giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trườnghợp bản sao thì phải được chứng thực theo quy định.

b) Đơn xin phép xây dựng tạm củachủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ (hoặc tháo dỡ) công trình khi Nhà nước thựchiện giải phóng mặt bằng.

c) Không cấp GPXD tạm đối với nhữngcông trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 8.Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

1. Niêm yết công khai điều kiện,trình tự và các thủ tục cấp GPXD tại trụ sở cơ quan cấp phép xây dựng (theo Quyếtđịnh số 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành quyđịnh công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ, công chứctrong việc cấp GPXD, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp phép thầucho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam).

2. Phải đảm bảo thời hạn thực hiệncác thủ tục liên quan đúng theo thời gian quy định:

a) Cung cấp thông tin liên quanđến cấp GPXD khi có yêu cầu, thời hạn không quá 7 ngày làm việc.

b) GPXD công trình xây dựng đượccấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đối với nhà ở riêng lẻ (kể cả GPXD tạm) thì thời hạn cấp GPXD không quá 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Thời gian điều chỉnh GPXDkhông quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Thời gian xét cấp gia hạnGPXD không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Sau khi đã cấp GPXD phải tổchức kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện xây dựng theo giấy phép đã cấp. Khiphát hiện có vi phạm, cơ quan cấp GPXD phải ra Quyết định đình chỉ việc xây dựng.Trường hợp đã có quyết định đình chỉ xây dựng mà người được cấp phép xây dựng vẫntiếp tục vi phạm thì thu hồi GPXD và chuyển cho cấp có thẩm quyền xử lý.

4. Thông báo cho các cơ quan cóthẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, đình chỉ các hoạt động kinhdoanh, dịch vụ đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấyphép hoặc công trình xây dựng không đúng với GPXD được cấp.

5. Giải quyết kịp thời các khiếunại - tố cáo của tổ chức và công dân về việc cấp GPXD theo luật khiếu nại tốcáo.

6. Người có thẩm quyền cấp GPXDphải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại (nếu có) do việccấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm. Trong trường hợp do cấp phép chậm màngười xin phép xây dựng khởi công công trình thì người có thẩm quyền cấp GPXDphải bồi thường thiệt hại cho người xin phép xây dựng khi công trình xây dựng bịđình chỉ thi công, xử phạt hành chính hoặc không phù hợp quy hoạch xây dựng, bịbuộc phải tháo dỡ.

7. Thu và sử dụng lệ phí cấpGPXD theo quy định pháp luật.

8. Cơ quan được phân cấp cấpCPXD tại địa phương phải có trách nhiệm báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm)tình hình CPXD trên địa bàn của mình quản lý về Sở Xây dựng. Sở Xây dựng tổng hợpđể báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Điều 9. Quyềnvà trách nhiệm của Chủ công trình - Chủ đầu tư

1. Yêu cầu các cơ quan cấp GPXDgiải thích, hướng dẫn khi có nhu cầu xin GPXD. Chấp hành đúng đầy đủ các quy địnhcủa pháp luật về xây dựng, nội dung hồ sơ xây dựng và giấy phép đã cấp. Khôngđược tự ý sửa đổi nếu không có sự chấp thuận của tổ chức (cá nhân) thiết kế thiếtlập hồ sơ và những thay đổi này phải được điều chỉnh chính thức trên hồ sơ xâydựng trước khi tiến hành thi công hạng mục cần điều chỉnh. Đồng thời việc điềuchỉnh này nhất thiết phải được điều chỉnh lại giấy phép đã cấp trước khi tiếnhành xây dựng.

2. Được khởi công xây dựng nếusau thời gian quy định tại Điểm b, c, d, Khoản 2, Điều 8 của quy định này mà cơquan cấp GPXD không có ý kiến trả lời bằng văn bản sau khi đã đủ điều kiện quyđịnh tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, của Điều 72 của Luật Xây dựng;

3. Báo cáo kịp thời cho cơ quanNhà nước có thẩm quyền biết để có biện pháp xử lý đối với tổ chức (cá nhân) thiếtkế lập hồ sơ xây dựng hoặc đối với tổ chức thuộc cơ quan đăng ký, cấp GPXD đãcó hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc tiêu cực.

4. Chịu trách nhiệm trước phápluật mọi hậu quả gây ra nếu không trung thực trong việc thực hiện thủ tục, gâytranh chấp, ảnh hưởng quyền lợi ích công cộng, lợi ích các hộ lân cận, hoặc thựchiện không đúng hồ sơ xây dựng đã thiết lập, không đúng nội dung giấy phép đã cấp.Chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do việc xây dựng công trình của mìnhgây ra cho chủ sở hữu các công trình lân cận có trên mặt đất, ngầm và trênkhông.

5. Phải thông báo bằng văn bản vớibộ phận quản lý đô thị (những nơi có bộ phận quản lý đô thị), chính quyền phường- xã, thị trấn trước khi tiến hành khởi công tối thiểu 07 ngày. Có trách nhiệmbáo chính quyền phường (xã, thị trấn) và các hộ lân cận về việc tập kết vật tư,hạn chế tới mức tối đa những ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt thường ngày trên khu vực,không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và môi trường sống trên khu vực.Những hậu quả nếu có xảy ra, chủ công trình (chủ đầu tư) là người chịu tráchnhiệm chính trước pháp luật.

6. Thông báo cho đơn vị cấp GPXDđể được kiểm tra trước khi tiến hành các bước xây dựng tiếp theo như sau: cắm mốc,định vị công trình trước khi khởi công; kiểm tra móng và các hạng mục côngtrình ngầm trước khi san lấp.

7. Có trách nhiệm lựa chọn nhữngcá nhân, tổ chức đủ năng lực thiết lập hồ sơ thiết kế và thi công xây dựng côngtrình. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên đới trong sự lựa chọn này trướcpháp luật khi có sự cố công trình xảy ra.

Chương III

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG

Điều 10. Hồsơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

1. Công trình, nhà ở đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp GPXD theo mẫu.Trường hợp xin cấp GPXD tạm có thời hạn thì chủ đầu tư phải có đơn cam kết tựphá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng theo quyhoạch.

b) Chứng chỉ quy hoạch hoặc giấythỏa thuận địa điểm xây dựng (nếu có).

c) Bản sao có công chứng hoặc cóchứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của LuậtĐất đai.

d) Ba (03) bộ hồ sơ thiết kếcông trình phải có kích cở, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện theo các tiêu chuẩnxây dựng, bao gồm:

- Bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằngvị trí định vị công trình lên lô đất hoặc tuyến công trình có thể hiện ranh giới,lộ giới và chỉ giới xây dựng;

- Bản vẽ thiết kế thể hiện các mặtbằng, mặt đứng, mặt cắt điển hình chủ yếu của công trình;

- Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nốikỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước;

- Mặt bằng móng công trình.

e) Đối với công trình đã được cơquan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư nộp kết quả thẩm địnhthiết kế cơ sở thay cho các tài liệu nêu trên tại Điểm d, Khoản 1 Điều này.

f) Trường hợp sửa chữa, cải tạocông trình yêu cầu phải có GPXD, thì ngoài những tài liệu quy định ở trên hồ sơxin cấp GPXD còn phải có:

- Ảnh chụp khổ 9 x 12, có mặtchính công trình và các không gian liền kề đối với công trình xin cải tạo, sửachữa, nâng cấp, mở rộng công trình hiện có;

- Các bản vẽ hiện trạng thể hiệnđược mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng công trình trước khi sửa chữa.

2. Công trình xây dựng không phảilà nhà ở ngoài những thành phần hồ sơ như nội dung tại Khoản 1 Điều này, phải cóthêm các văn bản liên quan:

- Đối với các công trình là ditích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được công nhận phải được giấyphép của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và phải tuân thủ các quy định củapháp luật về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Đối với công trình công nghiệp,dịch vụ và công trình dân dụng khác phải có văn bản đánh giá tác động môi trường,văn bản thẩm duyệt về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và văn bản củacác cơ quan khác (nếu có) theo quy định.

3. Công trình tôn giáo:

Ngoài những thành phần hồ sơ nhưnội dung Khoản 1 Điều này, phải tuân thủ Điều 30, Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôngiáo; Điều 28, 29, Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về hướngdẫn một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo; Điều 12, Nghị định 16/2005ngày 07/02/2005, đồng thời phải có chủ trương cho phép xây dựng hoặc sửa chữacông trình của UBND tỉnh.

4. Công trình tượng đài, tranhhoành tráng, quảng cáo:

Việc xây dựng tượng đài, tranhhoành tráng, quảng cáo phải có ý kiến của Sở Văn hóa - Thông tin trước khi xinphép xây dựng. Hồ sơ gồm có:

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phépxây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, quảng cáo thành phần hồ sơ như nội dungkhoản 1 điều này.

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xâydựng các công trình quảng cáo do Sở Văn hóa - Thông tin chuyển đến Sở Xây dựngđể thỏa thuận, thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 về hướng dẫn thủ tục cấp phép thựchiện quảng cáo một cửa liên thông.

Điều 11. Hồsơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Hồ sơ xin cấp GPXD nhà ở nôngthôn gồm:

1. Đơn đề nghị cấp GPXD theo mẫu;

2. Bản sao giấy tờ về quyền sử dụngđất có chứng nhận của UBND phường xã;

3. Sơ đồ mặt bằng xây dựng côngtrình trên lô đất và các công trình liền kề do chủ nhà tự vẽ. Sơ đồ mặt bằngcông trình phải thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của căn nhà,các công trình trên lô đất, khoảng cách đến các công trình xung quanh và các điểmđấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước với các công trình hạ tầng kỹthuật công cộng bên ngoài (nếu có). Trên bản vẽ phải ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉnơi ở, địa điểm xây dựng và tên, địa chỉ người vẽ sơ đồ (nếu có).

Điều 12. Thẩmquyền cấp giấy phép xây dựng

1. UBND tỉnhủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp GPXD đối với công trình xây dựng cấp đặcbiệt, cấp I (theo phân cấp công trình tại Nghị Định số 209/2004/NĐ-CP ngày16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng) trên địabàn tỉnh Bình Phước; Các công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - vănhóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng; các công trình, nhà ở riêng lẻxây dựng trên tuyến Quốc lộ 14, đường Phú Riềng Đỏ, đường Hùng Vương trên địabàn thị xã Đồng Xoài; các công trình xây dựng không phải là nhà ở riêng lẻ trêncác tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong và ngoài các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phướckể cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua nội ô thị xã thị trấn theo quy hoạch đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếpnước ngoài; công trình thuộc dự án đầu tư đã được thẩm định thiết kế cơ sở vàcác công trình khác do UBND tỉnh quy định, trừ các công trình xây dựng trongcác khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao cho Ban quản lý các khu công nghiệptỉnh quản lý.

2. UBND tỉnh ủy quyền cho TrưởngBan quản lý các khu công nghiệp thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng các côngtrình mà theo quy định phải xin cấp giấy phép xây dựng, trong phạm vi ranh giớicác khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao cho Ban quản lý các khu công nghiệpquản lý.

3. UBND cấphuyện cấp GPXD các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giớihành chính do mình quản lý trừ các công trình quy định tại Khoản 1, Khoản 2 củaĐiều này.

4. UBND cấp xã cấp GPXD nhà ởriêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộcđiạ giới hành chính do xã quản lý.

Chương IV

TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 13.Trình tự cấp giấy phép xây dựng được tiến hành như sau:

1. Tiếp nhận và phân loại hồ sơxin cấp GPXD:

a) Cơ quan cấp GPXD niêm yếtcông khai điều kiện, trình tự và thủ tục cấp GPXD tại trụ sở cơ quan. Cử cán bộcó đủ thẩm quyền và năng lực tiếp nhận hồ sơ xin cấp GPXD, kiểm tra nội dung vàquy cách hồ sơ, sau đó phân loại ghi vào sổ theo dõi hồ sơ.

b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,người tiếp nhận phải làm phiếu nhận hồ sơ có ghi mã số, có chữ ký bên giao bênnhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày giải quyết. Phiếu nhận hồ sơ lập thành 2 bản; mộtgiao cho chủ đầu tư và một lưu lại cơ quan cấp GPXD.

c) Trường hợp hồ sơ xin cấp GPXDchưa đầy đủ, cơ quan cấp GPXD giải thích, hướng dẫn cho người xin phép xây dựngbổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thờihạn cấp GPXD.

d) Chủ đầu tư có quyền đề nghịngười tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồsơ, và người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm đáp ứng đề nghị đó của đương sự.

e) Trường hợp từ chối cấp GPXDsau khi đã nhận hồ sơ, thì cơ quan cấp GPXD phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lýdo từ chối cho người xin phép xây dựng được biết.

2. Tham vấn ý kiến của các tổ chứcliên quan :

a) Tùy theo yêu cầu đặc điểm củatừng công trình, cơ quan cấp GPXD gửi văn bản tham vấn ý kiến cho các tổ chứccó liên quan như: Tài nguyên và Môi trường, Bưu chính - Viễn thông, Văn hóa -Thông tin, Khoa học - Công nghệ, Phòng cháy chữa cháy, Giao thông -Vận tải,Thương mại, Y tế…v.v.. và chính quyền sở tại.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việckể từ khi nhận được công văn xin ý kiến, các tổ chức được hỏi ý kiến phải cótrách nhiệm trả lời bằng văn bản. Quá thời hạn trên, nếu không có văn bản trả lờithì coi như đã đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy rado việc không trả lời hoặc trả lời chậm trể.

c) Đối với các công trình kiếntrúc có giá trị về văn hóa, nghệ thuật tại những nơi chưa có thiết kế đô thịthì tùy theo loại công trình, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh để tổ chức hoặc chủtrì tổ chức lấy ý kiến tư vấn phản biện của các sở ngành, chính quyền địaphương liên quan, các hội như: Hội Xây dựng hoặc Hội đồng kiến trúc - quy hoạch…v.v…cấp tỉnh, các chuyên gia…v.v… trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương trước khi cấpphép xây dựng công trình.

3. Thẩm định hồ sơ, quyết định cấpGPXD.

a) Căn cứ vào hồ sơ xin cấpGPXD, các ý kiến tham vấn (nếu có), chứng chỉ quy hoạch (nếu có), quy chuẩn,tiêu chuẩn về xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan, cơ quan cấpGPXD thẩm định hồ sơ, kiểm tra lại thực địa để quyết định cấp hoặc từ chối cấpGPXD.

b) GPXD được thành lập 02 bản cónội dung như nhau, 01 bản cấp cho người xin cấp phép xây dựng, 01 bản lưu ở cơquan cấp GPXD và bản sao gởi cho UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan cóliên quan (nếu có).

c) Khi giao GPXD, cơ quan cấp giấyphép thu lệ phí theo quy định của nhà nước.

4. Gia hạn giấy phép xây dựng.

- Trong vòng 12 tháng kể từ khinhận được GPXD mà công trình vẫn chưa khởi công thì chủ đầu tư phải xin phépgia hạn, thời gian gia hạn thêm là 12 tháng, quá thời hạn trên GPXD không còngiá trị.

- Hồ sơ gia hạn GPXD bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn GPXD;

+ Bản chính GPXD đã được cấp.

- Cơ quan cấp GPXD là cơ quangia hạn GPXD.

5. Giải quyết các khiếu nại:

Khi nhận được đơn thư khiếu nại,tố cáo các hành vi vi phạm trong việc cấp GPXD thì cơ quan cấp GPXD phải tổ chứcthẩm tra và có văn bản trả lời theo thời gian quy định của Luật khiếu nại tốcáo.

Điều 14. Kiểmtra theo dõi việc thực hiện giấy phép xây dựng

1. Chủ đầu tư phải chấp hànhnghiêm chỉnh những nội dung đã ghi tại GPXD. Chủ đầu tư và nhà thầu thi côngxây dựng phải thực hiện nghiêm túc quy định về treo biển báo tại công trườngthi công, nội dung biển báo thực hiện theo Điều 74 của Luật Xây dựng.

2. Khi có nhu cầu thay đổi, bổsung những nội dung ghi trong GPXD, thì chủ đầu tư phải xin điều chỉnh GPXD,trong đó phải trình rõ lý do và nội dung sửa đổi.

3. Khi tiến hành định vị côngtrình, xác định cao độ nền cốt ± 0.000 xây móng và công trình ngầm, chủ đầu tưphải báo cáo cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng để cử cán bộ đến kiểm tra tạihiện trường và xác nhận việc thi công công trình theo đúng GPXD đã được cấp.

Các giai đoạn thi công còn lại,người được cấp phép xây dựng phải thi công theo đúng GPXD được cấp. Trường hợpngười được cấp phép xây dựng xây dựng sai với GPXD thì cơ quan cấp GPXD đình chỉxây dựng khi phát hiện có vi phạm và phải xử lý theo quy định pháp luật. Trườnghợp đã có quyết định đình chỉ xây dựng mà người được cấp phép xây dựng vẫn tiếptục vi phạm thì thu hồi GPXD và chuyển cho cấp có thẩm quyền xử lý.

Điều 15.Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và hoàn công

1. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàncông công trình xây dựng được lưu trữ theo quy định tại Thông tư số02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn côngcông trình xây dựng được lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý; nghiên cứu; bảotrì công trình; kiểm tra giám định công trình khi có sự cố kỹ thuật hoặc khi cóyêu cầu và giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến công trình.

2. Cơ quan cấp GPXD có trách nhiệmlưu trữ hồ sơ cấp GPXD một cách khoa học, an toàn và dễ kiểm tra hồ sơ theo quyđịnh của công tác lưu trữ hồ sơ.

3. Sau khi công trình đã đượcxây dựng xong; cơ quan cấp GPXD phải thực hiện thủ tục kiểm tra sau giấy phép,xác nhận công trình đã xây dựng có tuân thủ những quy định chủ yếu của GPXD đượccấp hay không, để làm căn cứ cho chủ đầu tư đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyềnsở hữu và khai thác sử dụng công trình.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16.Các sở - ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ về các lĩnh vựcquản lý chuyên ngành, có trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp các quy định pháp luật,các thông tin liên quan cho các cơ quan cấp GPXD để giải quyết hồ sơ kịp thời,đồng thời công bố cho tổ chức, cá nhân khi xin cấp GPXD biết để thực hiện theođúng quy định.

Điều 17.Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện - thị xã, Chủtịch UBND cấp xã - phường - thị trấn; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệptrên địa bàn tỉnh Bình Phước khi được phân công trách nhiệm trong công tác cấpGPXD phải có trách nhiệm kiện toàn công tác tổ chức nhân sự và chuẩn bị đủ cácđiều kiện cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính và lưu trữ đúng với quyđịnh.

Điều 18.Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, hoặctổng hợp trình UBND tỉnh giải quyết hoặc xin ý kiến Bộ Xây dựng./.