ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 60/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 21 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2007/QĐ-UBND NGÀY31/7/2007 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ THỦ TỤC PHÂN CẤP ỦYQUYỀN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊNĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày30/01/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chấtlượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tưxây dựng công trình đặc thù;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hànhLuật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnhKhánh Hòa khoá IV, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn2007 - 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnhKhánh Hòa khoá IV, kỳ họp thứ 7 về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho cáccấp giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1925/SKHĐT-XDCB ngày 19/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành quy định một số thủ tục và phân cấp ủy quyềnquản lý đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàntỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sửa đổiý thứ 3 Khoản 1 Điều 6 như sau:

Đối với cácloại hồ sơ quy hoạch thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách cấp huyện: UBNDhuyện là cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành lập hồ sơ quy hoạch; Phòng Tàichính Kế hoạch cấp huyện là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xem xét trình UBND cấphuyện quyết định.

2. Sửa đổiKhoản 3 Điều 11 như sau:

Ủy quyền choGiám đốc Sở tự tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư các dự án cải tạo, sửachữa, nâng cấp do sở làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hoặc dự toán không lớnhơn 1 tỷ đồng; các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tổng mức đầu tư nhỏ hơn1 tỷ đồng, cho phép chỉ tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bảnvẽ thi công - dự toán thay cho hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng côngtrình.

3. Bổ sungĐiểm a Khoản 1 Điều 14 nội dung sau:

Các cơ quanquản lý lĩnh vực liên quan đến nội dung của gói thầu có trách nhiệm tham gia ýkiến thẩm định hồ sơ mời thầu trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghịcủa cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ mời thầu.

4. Thaytoàn bộ cụm từ “tổng dự toán” trong quyết định bằng cụm từ “dự toán”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang; Thủ trưởng cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng