ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 60/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ BIỂN TÊN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNV ngày 07 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫnvề biển tên cơ quan hành chính nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Vănhoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về biển tên cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBNDthành phố Đà Nẵng quản lý.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộcUBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

QUY ĐỊNH

VỀBIỂN TÊN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 củaUBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngáp dụng

Quy định này quy định về biểntên cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan) thuộc UBND thànhphố Đà Nẵng quản lý, bao gồm:

1. UBND thành phố, quận, huyện,phường, xã;

2. Các cơ quan chuyên môn thuộcUBND thành phố, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng;

3. Các chi cục và tương đươngthuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp thành phố, có tư cách phápnhân, có trụ sở riêng;

4. Các cơ quan chuyên môn thuộcUBND quận, huyện, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc thực hiện biển tên phảituân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với truyền thống, bảnsắc văn hoá dân tộc;

2. Phù hợp với quy định của phápluật về văn hoá, văn minh công sở và yêu cầu cải cách hành chính;

3. Mỗi cơ quan chỉ được đặt mộtbiển tên tại cổng chính trụ sở.

Điều 3. Mục đích

Việc thực hiện biển tên nhằm cácmục đích sau đây:

1. Bảo đảm tính trang nghiêm,thẩm mỹ;

2. Tạo thuận lợi cho tổ chức,công dân đến liên hệ, làm việc.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cách thể hiện biểntên cơ quan

Cơ quan phải có biển tên đượcđặt tại cổng chính trụ sở, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địachỉ của cơ quan theo mẫu thống nhất. Cách thể hiện biển tên được quy định nhưsau:

1. Về tên gọi của cơ quan ghitrên biển tên:

a) Tên gọi của cơ quan ghi trênbiển phải chính xác với tên cơ quan quy định tại văn bản của cơ quan có thẩmquyền thành lập và được thể hiện đầy đủ bằng tiếng Việt (chữ in hoa, phông chữTimes New Roman), không được viết tắt.

b) Đối với các cơ quan nếu cầnthể hiện tên gọi bằng tiếng Anh thì tên gọi bằng tiếng Anh được thực hiện theohướng dẫn thống nhất của Bộ Ngoại giao và bố trí ở phía dưới tên gọi bằng tiếngViệt; cỡ chữ tiếng Anh có chiều cao không lớn hơn 2/3 cỡ chữ tiếng Việt thểhiện trên biển tên cơ quan (chữ in hoa, phông chữ Times New Roman).

2. Về địa chỉ, số điện thoại,biểu tượng ngành (logo) của cơ quan:

a) Địa chỉ, số điện thoại của cơquan được thể hiện trên biển tên cơ quan bằng tiếng Việt (chữ in hoa, phông chữTimes New Roman), có cỡ chữ không lớn hơn 1/3 cỡ chữ của tên cơ quan bằng tiếngViệt.

b) Đối với các cơ quan có biểutượng ngành (logo) thì biểu tượng ngành (logo) được bố trí trên biển tên cơquan. Vị trí biểu tượng ngành (logo) được đặt tại vị trí chính giữa và ở phíatrên tên gọi cơ quan. Kiểu dáng, màu sắc của biểu tượng ngành (logo) phải phùhợp với biểu tượng (logo) mẫu đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

c) Trường hợp trụ sở cơ quan ởsâu, ở xa đường trục chính phải có biển chỉ dẫn.

Điều 5. Nội dung biển tên cơquan

Nội dung biển tên cơ quan đượcthể hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới đối với các cơ quan như sau:

1. Đối với UBND các cấp:

a) UBND thành phố:

- Tên cơ quan: thể hiện bằngtiếng Việt và tiếng Anh.

- Địa chỉ cơ quan bao gồm cácyếu tố: số nhà, tên đường phố, tên quận, huyện và cách nhau bằng dấu phẩy (,).

b) UBND quận, huyện:

- Tên cơ quan: thể hiện bằngtiếng Việt và tiếng Anh.

- Địa chỉ cơ quan bao gồm cácyếu tố: số nhà, tên đường phố, tên phường, xã và cách nhau bằng dấu phẩy (,).

c) UBND phường, xã:

- Tên cơ quan: thể hiện bằngtiếng Việt và tiếng Anh.

- Địa chỉ cơ quan bao gồm cácyếu tố: số nhà, tên đường phố và cách nhau bằng dấu phẩy (,).

2. Đối với các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND thành phố:

a) Tên cơ quan chủ quản (UBNDthành phố): thể hiện bằng tiếng Việt, cỡ chữ không lớn hơn 1/2 cỡ chữ của têncơ quan.

b) Tên cơ quan: thể hiện bằngtiếng Việt và tiếng Anh.

c) Địa chỉ cơ quan bao gồm cácyếu tố: số nhà, tên đường phố, tên quận, huyện và cách nhau bằng dấu phẩy (,).

3. Đối với các cơ quan hànhchính trực thuộc cơ quan chuyên môn của thành phố (Chi cục và tương đương):

a) Tên cơ quan chủ quản (cơ quanchuyên môn thuộc UBND thành phố quản lý trực tiếp): thể hiện bằng tiếng Việt,cỡ chữ không lớn hơn 1/2 cỡ chữ của tên cơ quan.

b) Tên cơ quan: thể hiện bằngtiếng Việt. Nếu cơ quan có giao dịch với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì có thểthêm phụ đề tiếng Anh; cách thể hiện tên cơ quan bằng tiếng Anh thực hiện theoquy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quy định này.

c) Địa chỉ cơ quan bao gồm cácyếu tố sau: số nhà, tên đường phố, tên quận, huyện và cách nhau bằng dấu phẩy(,).

4. Các cơ quan chuyên môn thuộcUBND quận, huyện:

a) Tên cơ quan chủ quản (UBNDquận, huyện): thể hiện bằng tiếng Việt, cỡ chữ không lớn hơn 1/2 cỡ chữ tên cơquan.

b) Tên cơ quan: thể hiện bằngtiếng Việt và tiếng Anh (nếu cần).

c) Địa chỉ cơ quan bao gồm cácyếu tố: số nhà, tên đường phố, tên phường, xã và cách nhau dấu phẩy (,).

Điều 6. Chất liệu, kíchthước, màu sắc và vị trí gắn biển tên cơ quan

1. Biển tên được làm bằng chấtliệu bền, chắc, phù hợp với điều kiện môi trường của mỗi địa phương và tổng thểcảnh quan chung của trụ sở cơ quan, bảo đảm tính trang nghiêm của các cơ quanhành chính nhà nước.

2. Kích thước của biển tên đượcthiết kế hài hoà với kích thước cổng chính cơ quan gắn biển nhưng không nhỏ hơnkích thước sau:

a) Chiều rộng: 450 mm

b) Chiều cao: 350 mm.

3. Màu sắc của biển tên cơ quan:

Nền biển và chữ trên biển tên cơquan được sử dụng hai màu khác nhau, phải bảo đảm sự tương quan, hài hoà về màusắc, bền đẹp và rõ. Cụ thể gồm các tổ hợp màu sắc như sau:

a) Biển đồng (màu vàng), chữ màuđỏ cờ

b) Biển inox (màu trắng), chữmàu đỏ cờ

c) Biển bằng chất liệu đá:

- Nền màu ghi, xám, chữ màu đỏ cờ

- Nền màu đỏ, chữ màu vàng hoặcinox (màu trắng).

4. Vị trí gắn biển tên cơ quan:

Biển tên cơ quan được gắn tạicổng chính, phải đảm bảo tính trang nghiêm và phù hợp với kiến trúc của côngtrình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Thủ trưởng các cơquan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các quận, huyện,phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổchức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 8. Giám đốc Sở Nộivụ có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốcviệc thực hiện Quy định này, định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố.

Điều 9. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địaphương liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thànhphố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp