UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2011/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNGTIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phí, lệphí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy địnhpháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 về sửađổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT /BTC-BTP ngày 18/5/2011 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị Quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ3 về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí; mức chi đặc thù bảo đảm chocác nội dung kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thànhtích cao thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhThái Nguyên tại Tờ trình số 2210/TTr-STC ngày 14/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu,đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin vềgiao dịch bảo đảm, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh TháiNguyên.

1. Mức thu phí, lệ phí:

a) Mức thu phí cung cấp thôngtin về giao dịch bảo đảm:

Số TT

Các trường hợp nộp phí

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Cung cấp thông tin cơ bản: (Danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký)

10.000

2

Cung cấp thông tin chi tiết: Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án)

30.000

b) Mức thu lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm quy định như sau:

Số TT

Các trường hợp nộp phí

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

2. Đối tượng nộp phí, lệ phí: Tổchức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kêbiên tài sản thi hành án; yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợpđồng, tài sản kê biên; cung cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng kýgiao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án tại cáccơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi chung là đăng ký giao dịch bảođảm) phải nộp các khoản lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thôngtin về giao dịch bảo đảm theo quy định;

3. Không áp dụng thu lệ phí đăngký giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp sau đây:

a) Các cá nhân, hộ gia đình khiđăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinhdoanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tạiNghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụngphục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Yêu cầu sửa chữa sai sót vềnội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăngký viên;

c) Thông báo việc kê biên tàisản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sảnthi hành án, xoá thông báo việc kê biên.

4. Không áp dụng thu phí cungcấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân tự tra cứuthông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên trong Hệ thống đăngký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;

b) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấpvăn bản chứng nhận nội dung đăng ký trong trường hợp đăng ký trực tuyến giaodịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên;

c) Chấp hành viên yêu cầu cungcấp thông tin về tài sản kê biên;

d) Điều tra viên, Kiểm sát viênvà Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

5. Cơ quan thu phí, lệ phí:

- Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấtthuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xãSông công (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất);

- Ủy ban nhân dân xã trongtrường hợp được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ủy quyền thựchiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tạicác xã ở xa huyện.

6. Quản lý và sử dụng lệ phíđăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Lệ phí đăng ký giao dịch bảođảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là các khoản thu thuộc ngânsách nhà nước. Cơ quan thu phí được để lại 30% trước khi nộp vào ngân sách nhànước để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệphí. Còn lại 70% phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu phí có trách nhiệmcấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định và thực hiện kê khai,nộp và quyết toán số tiền phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước theo chương, mục,tiểu mục tương ứng của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

Các nội dung khác liên quan đếntổ chức thu, nộp, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyếtđịnh này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 63/2002/TT-BTC .

Điều 2. Giao Sở Tàinguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, Thành phố TháiNguyên, Thị xã Sông Công tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quyết định này thực hiện kể từngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 củaUBND tỉnh Thái Nguyên, về việc Quy định mức thu lệ phí đăng ký và phí cung cấpthông tin về giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phốThái Nguyên, thị xã Sông Công và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long