ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 60/ 2014/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢIBẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghịđịnh số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thôngtư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 15tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định danh mục,mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồngtại Tờ trình số 2868/TTr-STC ngày 27 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, chế độ quảnlý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàntỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân được cơquan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địabàn tỉnh Lâm Đồng phải nộp Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

2. Cơ quan thu lệ phí: Sở Giao thông Vận tải tỉnhLâm Đồng.

3. Mức thu lệ phí:

a) Cấp giấy lần đầu: 200.000 đồng/giấy phép.

b) Trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặccó thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép):50.000 đồng/lần cấp.

4. Quản lý và sử dụng:

a) Cơ quan tổ chức thu được để lại 90% số lệ phíthu được để chi cho công tác thu. Số còn lại 10% nộp toàn bộ vào ngân sách Nhànước.

b) Việc sử dụng khoản chi phí để thực hiện công tácthu lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thôngtư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí và lệ phí.

5. Biên lai, chứng từ thu lệ phí thực hiện theođúng quy định của Bộ Tài chính (do ngành thuế phát hành) và theo hướng dẫn củaCục Thuế Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Thủtrưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến