BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 60-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT HỌCVIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THÀNH HỌCVIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa X;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấphành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quanđảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể chính trị - xã hội (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 09-02-2007);

Theo đề nghị của Ban Tổ chức trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hợp nhất Học viện Hành chính Quốcgia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - HànhChính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên BanChấp hành Trung ương Đảng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chínhQuốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 3. Học viện Chính trị - Hành chính Quốcgia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kiện toàn tổ chứcbộ máy, bố trí cán bộ, công chức; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máycủa Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, trình Bộ Chính trịxem xét.

Điều 4. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạothể chế hóa về mặt nhà nước; Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo việc chuyển giaotổ chức, bộ máy chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức từ Học việnHành chính Quốc gia về Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 5. Học viện Hành chính Quốc gia, Họcviện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về tổchức, nhân sự, tài liệu, tài sản và tài chính về Học viện Chính trị - Hànhchính Quốc gia Hồ Chí Minh; hồ sơ lưu trữ, con dấu nộp về Kho Lưu trữ Trungương Đảng theo quy định.

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ ChíMinh hoạt động từ quý II-2007.

Điều 6. Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cánsự đảng Bộ Nội vụ, Ban tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốcgia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học Viện Hành ChínhQuốc gia, đồng chí Lê Hữu Nghĩa có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các tỉnh ủy, thành ủy;
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Ủy viên;
- Ban Chấp hành Trung ương;
- Lưu Văn phòng Trung ương.

TM/ BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang