ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-UBDT NGÀY 13/01/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấ u tổ chức của Ủy ban Dân tộc ;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBDT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-UBDT ngày 15/01/2010 và Thông tư số 03/2011/TT-U BDT, ngày 26/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2010/TT-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBDT ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Quy định hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc (có danh sách Tổ soạn thảo và Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các thành viên Tổ soạn thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (đ b/c);
- Website UBDT;
- Lưu VT, TH (10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-UBDT NGÀY 13/01/2010 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-UBDT , ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc quy định hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc. Kế thừa những nội dung còn phù hợp, sửa đổi, bổ sung, khắc phục các nội dung không còn phù hợp của Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010.

- Hướng dẫn kịp thời các quy định của chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc thống nhất và đồng bộ.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Tổ soạn thảo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng Thông tư thay thế theo Quyết định này.

II. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/phối hợp thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện

Tháng 2/2014

Vụ Tổng hợp (TH) và các Vụ, đơn vị liên quan

Dự thảo Kế hoạch

2

- Báo cáo trình Lãnh đạo Ủy ban: Kế hoạch thực hiện; dự kiến Tổ soạn thảo

- Thành lập Tổ soạn thảo;

- Dự thảo Thông tư.

Tháng 3/2014

- TT, PCN Hà Hùng chỉ đạo;

- Vụ TH và các đơn vị liên quan

- Kế hoạch xây dựng được LĐUB phê duyệt.

- Quyết định thành lập Tổ soạn thảo

3

Xây dựng dự thảo Thông tư và các dự thảo văn bản liên quan

Tháng 4/2014

- Tổ soạn thảo và Vụ TH;

- Các đơn vị liên quan của UBDT.

Dự thảo Thông tư; Tờ trình của Vụ Tổng hợp

4

Hội thảo tham vấn về nội dung dự thảo

Tháng 5/2014

- Tổ soạn thảo và Vụ TH;

- Các Vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc.

Tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung

- Gửi văn bản xin ý kiến các Vụ, đơn vị và các Ban Dân tộc về Dự thảo

- Thẩm định Thông tư

Tháng 6/2014

- Các Vụ, đơn vị và các Ban Dân tộc

- Vụ Pháp chế của UBDT

- Văn bản gửi các Vụ, đơn vị và các Ban Dân tộc

- Văn bản thẩm định

5

- Tổng hợp kết quả, bổ sung, hoàn thiện Thông tư và các văn bản liên quan

- Trình Lãnh đạo UBDT phê duyệt

Tháng 7/2014

- Tổ soạn thảo và Vụ TH.

- Ủy ban Dân tộc

Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Lãnh đạo UBDT phê duyệt

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí năm 2014 của Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổng hợp:

- Chủ trì Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch được duyệt.

- Lập dự toán kinh phí chi tiết để thẩm định trước khi triển khai thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Ủy ban Dân tộc:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt.

- Bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Tổng hợp triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-UBDT NGÀY 13/01/2010
(Kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-UBDT , ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ

1

Triệu Hồng Sơn

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Tổ trưởng

2

Nguyễn Cao Thịnh

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Phó Tổ trưởng thường trực

3

Ngô Minh Dương

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban

Thành viên

4

Ngô Quang Hải

Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp Văn phòng Ủy ban

Thành viên

5

Bùi Xuân Điền

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

6

Vũ Hoàng Anh

Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

7

Mùa A Tủa

Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Thành viên

8

Ngô Thị Châu Giang

Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ

Thành viên

9

Hoàng Đức Thành

Phó Chánh Thanh tra Ủy ban

Thành viên

10

Nguyễn Thị Sinh

Chuyên viên Phòng Tổng hợp Thanh tra Ủy ban

Thành viên

11

Bế Thị Hồng Vân

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc

Thành viên

12

Vi Anh Tùng

Chuyên viên Vụ Chính sách Dân tộc

Thành viên

13

Ngô Quang Sơn

Viện trưởng Viện Dân tộc

Thành viên

14

La Đức Minh

Trưởng phòng Quản lý Khoa học Viện Dân tộc

Thành viên

15

Đặng Tiến Hùng

Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Thành viên

16

Trần Văn Vinh

Chuyên viên chính Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Thành viên

17

Trần Chi Mai

Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Thiểu số

Thành viên

18

Ma Thế Luận

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I

Thành viên

19

Nguyễn Mạnh Toàn

Chuyên viên chính Vụ Địa phương I

Thành viên

20

Nguyễn Đắc Bình

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Thành viên

21

Đỗ Văn Lâm

Chuyên viên Vụ Pháp chế

Thành viên

22

Cao Cường

Trưởng phòng Thông tin Tư liệu Trung tâm Thông tin

Thành viên

23

Nguyễn Bình Minh

Chuyên viên Vụ Tổng hợp

Thư ký