ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/QĐ-UBND .HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 22 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2009, QUA RÀ SOÁT CÒN HIỆU LỰC, HẾT HIỆU LỰC VÀ VĂN BẢNCẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồngrà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh ngày 01 tháng 7 năm2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy bannhân dân Tỉnh ban hành trong năm 2009 qua rà soát còn hiệu lực, hết hiệu lựcthi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP (I, II);
- Cục kiểm tra VB - BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐB QH Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh; Đoàn ĐB QH Tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Tỉnh và các đoàn thể;
-
TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
-
Công báo Tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, NC/NC (A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2009 QUA RÀ SOÁT CÒN HIỆULỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-UBND -HC ngày 22 tháng 7 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Quyết định s 08/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định s 06/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành kếhoạch tiết kiệm năng lượng giai đoạn từ nay đến hết 2010 trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp.

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 12tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai tháccông trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp.

III. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 28tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định về thủ tục và trìnhtự giải quyết công việc theocơ chế một cửa tại Sở Thôngtin và Truyền thông.

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 11tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Ban hànhKế hoạch Cải cáchhành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2010;

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 11tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghịquyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộmáy nhà nước;

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 08tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định vthủtục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nộivụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đng Tháp;

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 15tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định vkhaithác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Đồng Tháp.

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Quyết định s 05/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành giá bán nước máy phụcvụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 18tháng 5 năm 2009 của UBNDtỉnh ban hành Quy định về chế độ,chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức,viên chức thuộc tnh Đồng Tháp;

Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 26tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về thu lệ phí đăngký cư trú; lệ phí cấp giấy Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đng Tháp;

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 02tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định v thu phí qua cu sông Cái Nhỏ huyện Cao Lãnh.

VI. LĨNH VỰC KINH TẾ

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 11tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tưvào Khu kinh tế cửa khu tỉnh Đồng Tháp.

VII. LĨNHVC TƯ PHÁP

Quyết định số 16/ 2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về tchức và hoạt động của Thòa giải ở cơ sở.

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 03tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá công nhận công trình,sản phm xây dựng đạt chất lượng caotrên địa bàn tỉnh và khen thưởng các đơn vị, cá nhân thamgia;

Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 08tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiệndự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho sinh viên thuê trên địa bàntỉnh Đồng Tháp.

IX. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 21tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàntỉnh Đng Tháp;

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 23tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trvà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tng cộng: 17 Quyết định.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2009 QUA RÀ SOÁT CẦN SỬAĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-UBND -HC này 22 tháng 7 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 20tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giảiquyết công việc theocơ chế một cửa thuộc lĩnh vực công nghiệp,thương mại, dịch vụ tại Sở Công Thương.

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 01tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về thủ tục và trìnhtự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa,cơ chế một cửaliên thông thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội.

III. LĨNH VỰC Y TẾ

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 14tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về thủ tục và trìnhtự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế.

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 24tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành mức giá thu viện phí khám,chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 13tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định quản lý giá trên địabàn tỉnh Đồng Tháp.

V. LĨNHVC XÂY DNG

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 31tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng vàsử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tnhĐồng Tháp;

Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quảnlý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đng Tháp.

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 05tháng 8 năm 2009 của UBND Tỉnh ban hành Quy định về trình tự và thủ tục giảiquyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 07tháng 12 năm 2009 ca UBND tỉnh ban hành quy định về hoạtđộng vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xegắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

VIII. LĨNHVỰC TƯ PHÁP

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 28tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 38 Quy định ban hành kèmtheo Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh vềban hành Quy định về trình tự và thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế mộtcửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp.

Tng số: 10 Quyết định.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2009 QUA RÀ SOÁT HẾT HIỆULỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-UBND -HC này 22 tháng 7 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 26tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiết kiệm năng lượng giai đoạntừ nay đến hết năm 2010. Do đã có Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4năm 2009 của UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm2009 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiết kiệm năng lượng giai đoạn từ nay đếnhết 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủyquyền tổ chức quản lýdự án đầu tư và xây dựng công trìnhtrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Do đã có Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyềntổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Thápthay thế.

III. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 11tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tựnăm 2009 trên địa bàn tỉnh. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trongvăn bản.

Tổng số: 02 Quyết địnhvà 01 Chỉ th.