ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỦY BỎ ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN ĐỘI QUẢN LÝ TRẬTTỰ GIAO THÔNG, XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮCGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 302/TTr-SNV ngày 22/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Điều 3 củacác Quyết định sau:

1. Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh thành lập Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng vàmôi trường huyện Lạng Giang;

2. Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh thành lập Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng vàmôi trường huyện Hiệp Hòa;

3. Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh thành lập Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng vàmôi trường huyện Yên Thế;

4. Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh thành lập Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng vàmôi trường huyện Lục Ngạn;

5. Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh thành lập Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng vàmôi trường huyện Lục Nam;

6. Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh thành lập Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng vàmôi trường huyện Yên Dũng;

7. Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh thành lập Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng vàmôi trường huyện Tân Yên;

8. Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh thành lập Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng vàmôi trường huyện Sơn Động;

9. Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh đổi tên Đội Thanh tra Giao thông - Xây dựng thành phốBắc Giang và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đội;

10. Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày30/7/2012 của UBND tỉnh đổi tên Đội Thanh tra Giao thông - Xây dựng huyện ViệtYên và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đội.

Điều 2. Giao UBND huyện,thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Quản lý trậttự giao thông, xây dựng và môi trường huyện, thành phố.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn,thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Quản lý trật tự giaothông, xây dựng và môi trường trực thuộc UBND huyện, thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơnvị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (SNV 03 bản);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KTN, TH.
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh