THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 600-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ ĐẦU TƯ BƯỚC I ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 17 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ ban hànhĐiều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy hoạch tổng thể và Dựán đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên tại Công văn số 3934-BKH/VPTĐ ngày 1 tháng7 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự ánquy hoạch tổng thể Đại học Thái Nguyên với những nội dung chính nêu tại Côngvăn số 3934-BKH/VPTĐ ngày 1 tháng 7 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định đầu tưbước I Đại học Thái Nguyên với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo và xâydựng Đại học Thái Nguyên.

2. Chủ đầu tư: Đại học TháiNguyên.

3. Hình thức tổ chức quản lýthực hiện dự án: Chủ nhiệm điều hành dự án.

4. Địa điểm xây dựng và diệntích sử dụng đất:

- Địa điểm xây dựng thuộc cácphường Quang Trung, Tân Thịnh và xã Thịnh Dân - thành phố Thái Nguyên, tỉnhThái Nguyên.

- Diện tích sử dụng đất 300 ha.

5. Mục tiêu đầu tư và khối lượngchính:

- Đền bù đất đai, di dân giảiphóng mặt bằng trên khuôn viên 300ha.

- Đầu tư xây dựng hệ thống côngtrình hạ tầng: đường vành đai, đường liên trường; hệ thống cấp thoát nước, cấpđiện cho các trường thành viên.

- Cải tạo, nâng cấp một số côngtrình của Đại học Nông Lâm, Đại học Y khoa, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

- Xây dựng mới một số công trìnhthiết yếu bao gồm: Trung tâm Điều hành 3.800 m2 sàn, Đại học Đại cương 8.000 m2sàn, Đại học Nông Lâm 4.200 m2 sànR, Đại học Sư phạm 6.800 m2 sàn.

- Đầu tư trang thiết bị cho cáccông trình mới.

6. Tổng mức đầu tư:

Tổng số: 74,8 tỷ

Bao gồm

- Xây lắp: 59,145 tỷ đồng

- Thiết bị: 3,0 tỷ đồng

- Kiến thiết cơ bản khác: 9,348tỷ đồng trong đó có 6,5 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng.

- Dự phòng: 3,307 tỷ đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

8. Phương thức tổ chức thực hiệnđầu tư: Đấu thầu theo cơ chế hiện hành.

9. Tiến độ thực hiện: 1997 - 2000

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo phốihợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan triển khaithực hiện đầu tư bước 1 xây dựng và cải tạo Đại học Thái Nguyên hoàn tất cáccông việc chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, tiến hành đền bù, di dân giảiphóng mặt bằng và thực hiện đúng tiến độ xây dựng.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch vốn xây dựng ngay từ năm1997.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phốihợp với Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên lập quy hoạch chi tiết vàhoàn tất công việc chuẩn bị đầu tư cho các bước tiếp theo trình duyệt theo quyđịnh hiện hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ:Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đạichính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Đại học Thái Nguyên,Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)