ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6010/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCHĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂNLỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng5 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phốlần thứ IX về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố HồChí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 21 tháng10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng4 năm 2013 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn2011 - 2015;

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức của Thành phố và xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 1129/TTr-SNV ngày 04 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết địnhnày Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượngnguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đượccấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch này chịu trách nhiệm triển khaithực hiện và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, Hiệu trưởngTrường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố, cáccơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (04 bản);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các đoàn thể Thành phố;
- VPUB: Các PVP,
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (VX-VN) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNGCÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNGCHÍNH TRỊ CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủyban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng5 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phốlần thứ IX về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ ChíMinh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, viên chức Nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4năm 2013 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượngnguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2015;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chohệ thống chính trị của Thành phố năm 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý,kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chínhở các sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện và cán bộ, công chứccấp phường – xã - thị trấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcchuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phụcvụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

- Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn,nghiệp vụ, có năng lực đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển Thành phố tronggiai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

II. NHIỆM VỤ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viênchức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phốnăm 2015 tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

1. Đối với công chức hành chính:

- Tổ chức bồi dưỡng những kiến thức quy định theotiêu chuẩn cho công chức các ngạch: cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính vàchuyên viên cao cấp.

- Trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụcho cán bộ, công chức; trang bị kiến thức về văn hóa công sở; tinh thần tráchnhiệm và đạo đức công vụ cho công chức các ngạch.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước,kỹ năng lãnh đạo và quản lý, kiến thức hội nhập quốc tế, nghiệp vụ quản lý dự án,nghiệp vụ đấu thầu, ngoại ngữ, văn thư - lưu trữ… cho cán bộ, công chức lãnhđạo, quản lý và công chức chuyên môn nghiệp vụ cấp sở - ngành và tương đương.

2. Đối với cán bộ, công chức quận - huyện và cánbộ, công chức phường - xã - thị trấn:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức quảnlý nhà nước, lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩnquy định cho công chức và cán bộ chuyên trách phường - xã, thị trấn.

- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho cán bộ lãnhđạo chủ chốt quận - huyện, phường - xã, thị trấn: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân quận - huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn vàChủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.

3. Về học tập kinh nghiệm:

Nghiên cứu tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệmthực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ… ở các tỉnh, thành phốlớn trong nước và nước ngoài có chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng tiêntiến, phục vụ tốt công tác quản lý cán bộ và nghiên cứu, ứng dụng cho công tácquản lý của Thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác quản lý đô thị,quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước; vấn đề bảo vệmôi trường, đào tạo tiếng Anh,… ở các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

4. Nhiệm vụ khác:

- Song song với các nhiệm vụ nêu trên, tiếp tục tậptrung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xây dựng,thống kê, văn thư - lưu trữ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở và tiếp dân,quản lý và giám sát dự án, … cho cán bộ, công chức, viên chức ở các sở - ngành;quận - huyện; đơn vị sự nghiệp công lập và phường - xã, thị trấn.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụcho cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thànhphố, Bộ Tư lệnh Thành phố và Bộ đội biên phòng Thành phố; cán bộ, xã viên thuộcLiên minh hợp tác xã Thành phố và cán bộ các hội, quỹ trên địa bàn Thành phố.Đào tạo bác sĩ, dược sĩ theo địa chỉ sử dụng để bổ sung nhân lực có chuyên môncho ngành y tế Thành phố…

- Tổ chức phối hợp với các sở - ngành, quận - huyệntăng cường đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị theo chỉ tiêu Chương trìnhnhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Thành phố.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, các cơ quan,đơn vị có liên quan xét chọn và cử học viên tham gia các khóa đào tạo trong vàngoài nước theo các chương trình đào tạo cán bộ trẻ của Thành phố (Chương trìnhđào tạo thạc sĩ, tiến sĩ,…)

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức hành chính đang làm việc tạicác sở - ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhândân quận - huyện và một số đối tượng khác (cán bộ, viên chức sự nghiệp ở cácCông ty, Tổng Công ty Nhà nước thuộc Thành phố…) theo nhu cầu của Thành phố.

- Cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn, đại biểuHội đồng nhân dân xã - thị trấn.

- Cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố, Cảnh sát Phòngcháy và chữa cháy, Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố

- Cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể chính trị - xã hội Thành phố, cán bộ, xã viên thuộc Liên minh hợp tác xã Thànhphố và cán bộ các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn Thành phố.

2. Chỉ tiêu:

- Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Thành phố năm2015 theo các chỉ tiêu, số lượng và đối tượng cụ thể (chi tiết phụ lục đínhkèm).

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo cánbộ trẻ của Thành phố như: Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Thành phố chocán bộ, công chức trẻ, có triển vọng và năng lực thực tiễn theo các chuyên ngànhkhoa học, kỹ thuật ở các nước: Anh, Mỹ, Nga, Úc, Hà Lan, Trung Quốc, Singapore…,tập trung vào các lĩnh vực như: công nghệ thông tin, xây dựng, quy hoạch vàquản lý đô thị, môi trường, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản trị kinhdoanh, thị trường tài chính…. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo100 thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học ở trong và ngoài nước gồmcác chuyên ngành: sinh học phân tử động, thực vật; di truyền chọn tạo giống câytrồng; vaccine, protein tái tổ hợp; công nghệ sinh học môi trường; công nghệ visinh; công nghệ sinh học thủy sản… Trong đó, ưu tiên cử cán bộ, công chức điđào tạo ở các nước có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực công nghệ sinh họcnhư: Úc, Canada, Anh, Nhật, Mỹ, Israel, Pháp…

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chocán bộ chủ chốt công tác ở các sở - ngành, quận - huyện và cán bộ quy hoạch, cánbộ nguồn của cơ quan, đơn vị có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh phục vụ công tác chuyênmôn tại Singapore, Úc, New Zealand, Philippines…;

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo cácchương trình được tài trợ học bổng của các nước bạn như: chương trình học bổngChevening-Anh, chương trình FFI-Pháp, chương trình học bổng Quỹ Ford-Mỹ, chươngtrình ITEC-Ấn Độ, chương trình SIDA-Thụy Điển, chương trình đào tạo Chính sáchcông ở Singapore…;

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, bảodưỡng hệ thống metro, các tuyến đường cao tốc, đường sắt đô thị, đường hầm, cầuvượt và kỹ thuật chống ngập nước; kỹ năng quản lý hành chính, xây dựng chínhsách, pháp luật, quản lý nhà nước, hội nhập đa văn hóa và kỹ năng lãnh đạo,quản lý, điều hành trên các lĩnh vực giáo dục, y tế cho cán bộ, công chức, viênchức giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn lãnh đạocác cấp của Thành phố.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việclàm và bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm nhằmxây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp theo tinh thần của Luật Cán bộ, côngchức và Luật Viên chức;

2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêuchuẩn quy định cho cán bộ, công chức cấp phường - xã, thị trấn; ưu tiên đào tạotrình độ lý luận chính trị và kỹ năng hoạt động cho cán bộ chủ chốt và công chứcchuyên môn ở phường - xã, thị trấn;

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng caovà chuyên sâu về hội nhập quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước và cán bộ,công chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hội nhập quốc tế.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức theo chuẩn chức danh và ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpquy định. Phối hợp với các đơn vị như: Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháyvà chữa cháy Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thànhphố tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiếnthức và ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ.

5. Tiếp tục tập huấn Luật Cán bộ, công chức, LuậtViên chức và các văn bản liên quan về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Chiến lượcđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2020 và các văn bản quyphạm pháp luật khác có liên quan;

6. Tổ chức biên soạn tài liệu theo phân cấp; thựchiện cơ chế cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo có sự tham giacủa cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức và bản thân người côngchức trong quá trình biên soạn tài liệu. Xây dựng hệ thống đánh giá và cảitiến, đổi mới chất lượng tài liệu, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễnvà điều kiện của Thành phố.

7. Tăng cường quan hệ hợp tác với các lãnh sự quánnước ngoài tại Thành phố để tranh thủ nguồn tài trợ học bổng, kinh phí cho côngtác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố. Tổ chức tham quan, nghiêncứu, học tập kinh nghiệm các mô hình đào tạo, bồi dưỡng ở các địa phương trongvà ngoài nước.

8. Thực hiện việc sử dụng, thanh, quyết toán kinhphí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đúng theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, công chức viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chínhtrị của Thành phố năm 2015 được trích từ nguồn ngân sách của Thành phố; các dựán viện trợ của Bộ - ngành Trung ương; các dự án tài trợ học bổng của nướcngoài; các nguồn đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi học và bảnthân cán bộ, công chức.

VI. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quanvà các cơ sở đào tạo của Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thốngchính trị của Thành phố năm 2015.

- Phối hợp với Ban T ổ chức Thành ủy tiếp tục thựchiện chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Thành phố và công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trungcấp, các học viện, viện và trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng theo từngchuyên ngành, nội dung phù hợp để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Thànhphố thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí và thanh quyết toán kinh phí đào tạo,bồi dưỡng theo quy định.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổng kết và báocáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Thảnh ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố theoquy định.

2. Ban Tổ chức Thành ủy:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở - ngành liênquan và các cơ sở đào tạo của Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệthống chính trị của Thành phố năm 2015 theo nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì thực hiện chương trình đào tạo thạcsĩ, tiến sĩ của Thành phố và chủ trì triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cánbộ khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng,trung cấp, các học viện, viện và trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng theotừng chuyên ngành, nội dung phù hợp để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổng kết và báo cáo kếtquả thực hiện Kế hoạch cho Thảnh ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

3. Học viện Cán bộ Thành phố, Trường Đại họcSài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡngcó liên quan:

- Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngđội ngũ giảng viên; củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụgiảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.

- Phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ ChíMinh, các học viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn xây dựng chương trìnhnâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủytổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

4. Sở Tài chính:

- Chủ động cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khobạc nhà nước Thành phố thẩm định, cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có liênquan thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị năm 2015 của Thànhphố theo nhiệm vụ được phân công.

- Hướng dẫn Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vịliên quan thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

5. Các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã,thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến các cơquan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan,đơn vị. Bổ sung và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các nội dungcủa Kế hoạch này.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ độngxây dựng, hoàn thiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhânlực cho hệ thống chính trị năm 2015 tại đơn vị.

- Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố để cử cán bộ, công chức, viênchức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quảnlý nhà nước,… theo đúng đối tượng và đúng quy định, đảm bảo thực hiện tốt cácchỉ tiêu đề ra.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu tráchnhiệm về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo,bồi dưỡng nhưng không đạt kết quả theo yêu cầu để có biện pháp nhắc nhở, xử lývà bồi hoàn kinh phí theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dânThành phố (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.