ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ GIANG

V/v ban hành danh mục hàng hóa và phương tiện đo lường bắt buộc phải đăng ký chất lượng và kiểm định Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DAN TỈNH HÀ GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Quyết định số 2537/1998/BKHCN &MT ngày 31/12/1998 và Quyết định số 1606/QĐ-TĐC ngày 21/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về ban hành danh mục hàng hóa, phương tiện phải đăng ký chất lượng và kiểm định.

- Căn cứ Chỉ thị số 02/UB-CT ngày 8/1/1997 của UBND tỉnh Hà Giang về thực hiện phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa.

- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở khoa học Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Danh mục các sản phẩm hàng hóa và phương tiện đo lường bắt buộc phải đăng ký chất lượng và kiểm định Nhà nước” trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2: - Giao cho Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường căn cứ Quyết định này hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện cụ thể.

Điều 3:- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 531/UB-QĐ ngày 26/11/1998 của UBND Tỉnh

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và MT, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ở Tỉnh, Chủ tịch UBND 10 huyện, thị, Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Quốc doanh sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Triệu Đức Thanh