UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Quy định cơ chế tài chính thực hiện phụ thu giá bán điện

____________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước;

Xét Tờ trình số 34/1998/TT-PTĐ ngày 18/4/1998 của Sở Tài chính - Vật giá đề nghị về những vấn đề Tài chính để thực hiện quyết định phụ thu giá bán điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số quy định về cơ chế tài chính trong việc thực hiện Quyết định số 457 QĐ/UB ngày 27/03/1998 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc “Phụ thu giá bán điện” như sau:

1. Không tính thuế doanh thu đối với các khoản "Phụ thu giá bán điện” mà Điện lực Hải Phòng có trách nhiệm thu nộp cho Ngân sách Thành phố.

2. Khoản “Phụ thu giá bán điện” phải nộp, các doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

3. Tạm thời trích Ngân sách Thành phố trong năm 1998 để chi các khoản cần thiết trong việc tổ chức thực hiện “Phụ thu giá bán điện” theo tỷ lệ 4,3% trên tổng số tiền phụ thu thực tế nộp Ngân sách Nhà nước, và được phân bổ cho các đơn vị sau:

- Điện lực Hải Phòng: 4.0%

- Sở Công nghiệp: 0.3%

Điều 2. Quyết định này có giá trị thi hành trong năm 1998. Giao Sở tài chính - Vật giá, Cục thuế Thành phố, Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp, Sở Công nghiệp hướng dẫn Điện lực Hải Phòng và các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định về quản lý Tài chính của Nhà nước.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Điện lực Hải Phòng và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách