UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6034/QĐ-STC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁTỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XEMÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tàichính Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ cácloại tài sản như: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụngtrên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản 5787UBND-KT ngày13/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệphí trước bạ một số tài sản;

Căn cứ biên bản liên ngành gồm SởTài chính và Cục thuế Hà Nội ngày 15/10/2014 về việc thống nhất mức giá tốithiểu tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy áp dụng trên địa bàn Thành phốHà Nội trên cơ sở thông báo giá của các tổ chức sản xuất, lắp ráp và nhập khẩuô tô, xe máy, giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giácủa tài sản cùng loại tương tự trên thị trường Thành phố Hà Nội ở thời điểmhiện tại;

Xét đề nghị của Ban giá - Sở Tàichính ngày 16/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạcác loại ô tô cụ thể như sau:

TT

Loại tài sản

Năm SX

Giá mới 100 % (Triệu VNĐ)

I/ Xác định giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự:

1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

NHÃN HIỆU TOYOTA

1

TOYOTA FORTUNER SR5 PREMIUM; 2694 cm3; 07 chỗ

2014

1.786

NHÃN HIỆU LAND ROVER

1

LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY; 2993 cm3; 05 chỗ

2014

4.564

NHÃN HIỆU AUDI

1

BMW Z4 Sdrive 2.01; 1997 cm3; 02 chỗ

2014

2.444

NHÃN HIỆU NISSAN

1

NISSAN PATROL; 4169 cm3; 10 chỗ

2000

690

2. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước

NHÃN HIỆU FORD

1

FORD RANGER 2AW; 2499 cm3; 05 chỗ (Pickup cabin kép, trọng tải 700 kg)

2003

380

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký đối với việc tính, thu lệ phí trước bạ và được áp dụng trên địa bànThành phố Hà Nội. Các mức giá xe đã ban hành trái với mức giá quy định tạiQuyết định này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Ban giá, các phòng Thanh tra Thuế,các phòng Kiểm tra thuế thuộc văn phòng Cục thuế, các Chi cục thuế quận, huyện,thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Hà Nội (để p/hợp)
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, BG

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan