ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6039/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG CÔNGTÁC CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2011 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thànhviên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-TTg ngày 12tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy bannhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 04 tháng02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhândân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 19tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủyban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 22tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viênỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 15tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế làm việc của Ủyban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệcông tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là ngườilãnh đạo chung và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân thành phố, chịu tráchnhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều127, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003 và những vấn đề

khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền củaChủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định; cùng tập thể Ủy ban nhân dânthành phố chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố trước Hộiđồng nhân dân thành phố và trước cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân côngcác Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác củaỦy ban nhân dân thành phố; ngoại trừ các công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố trực tiếp chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sử dụng quyềnhạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết các công việc thuộc phạmvi được phân công.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ đượcgiao, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ động giải quyết công việcthuộc lĩnh vực được phân công. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác củacác Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải quyết.Trường hợp vấn đề cần có ý kiến của Chủ tịch hoặc giữa các Phó Chủ tịch có ý kiếnkhác nhau thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đang phụ trách giải quyếtcông việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chịutrách nhiệm cá nhân về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việcđược Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công trước Hội đồng nhân dân thànhphố, Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời,cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tập thểvề hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố trước Hội đồng nhân dân thành phố vàtrước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố họp giao ban để xem xét, giải quyết các vấn đề, nhiệm vụkinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, chủ trương, chính sách, kiến nghị của cơsở và các công việc cần tập trung chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốquyết định các vấn đề đưa ra giao ban. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố tổng hợp tình hình công việc được phân công, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp hoặc ủynhiệm cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng Sở, ban ngànhchủ trì đề án báo cáo các nội dung công việc được phân công.

6. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và công việc, Chủ tịchvà các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phốcó các cuộc họp Ủy ban để góp ý kiến về nội dung các đề án quan trọng trìnhChính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố.

7. Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốtrực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thayPhó Chủ tịch vắng mặt.

Điều 2. Nội dung phân công đối với Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố có quyền hạn:

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộcỦy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng và tổ chức thựchiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách, đề án pháttriển ngành, lĩnh vực, địa phương theo đúng đường lối, chính sách của Đảng vàNhà nước, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực hiện củađịa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao.

2. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, cơquan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thựchiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Hộiđồng nhân dân thành phố; Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố thuộclĩnh vực mình phụ trách; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổsung. Nếu phát hiện các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thànhphố và Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành văn bản, việc làm trái với quy địnhcủa pháp luật của Nhà nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được quyềnthay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đình chỉ việc thi hànhvăn bản, việc làm sai trái đó; đồng thời đề ra các biện pháp xử lý kịp thời vàbáo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giải quyết những vấn đề phát sinh hàng ngàythuộc phạm vi mình phụ trách; xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đểxử lý những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách chưa được cơ quan có thẩm quyềnquy định hoặc những vấn đề quan trọng khác; giải quyết các vấn đề liên ngành màThủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể chưa thống nhất được ý kiến.

4. Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạoxử lý những vấn đề nội bộ trong các cơ quan thuộc lĩnh vực được Ủy ban nhân dânthành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công phụ trách.

5. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khôngxử lý các vấn đề ngoài phạm vi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phâncông và những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố.

Điều 3. Nội dung phân công đối với Ủyviên Ủy ban nhân dân thành phố

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Ủy viên Ủyban nhân dân thành phố có quyền hạn:

1. Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố được Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể, thay mặtChủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộcỦy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện giải quyết công việcthuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách; chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy bannhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả công việcđược phân công phụ trách.

2. Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố giải quyếthoặc xem xét để trình Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố giải quyết theo thẩm quyền các đề nghị của các cơ quan chuyên môn, cơ quanthuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện về vấn đề thuộcphạm vi quản lý ngành, lĩnh vực công tác mình phụ trách.

3. Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố tham gia ýkiến với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý các vấn đềthuộc thẩm quyền của thành viên đó, có liên quan đến chức năng của ngành, lĩnhvực mình phụ trách; tham gia giải quyết công việc của tập thể Ủy ban nhân dânthành phố, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thànhphố; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền vàbáo cáo kết quả công việc với Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố.

4. Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố có tráchnhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường của Ủy ban nhândân thành phố; thảo luận và biểu quyết những vấn đề được đưa ra phiên họp hoặcPhiếu lấy ý kiến, đóng góp trực tiếp vào văn bản.

5. Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố được Vănphòng Ủy ban nhân dân thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt độngcủa Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Đồng chí Lê Hoàng Quân - Chủ tịch Ủy ban nhândân thành phố, Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạtđộng của Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dânthành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân quận - huyện. Lãnh đạo công tác an ninh - nội chính; côngtác cải cách hành chính; công tác đối ngoại.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội, quy hoạch đô thị, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn củathành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm;

- Công tác tổ chức - cán bộ;

- An ninh, nội chính;

- Công tác thanh tra;

- Công tác kế hoạch và đầu tư.

c) Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, côngtrình: Chương trình Cải cách hành chính, chống quan liêu; Chương trình Phòng,chống tham nhũng; Công trình Xây dựng Khu Công nghệ cao.

d) Trực tiếp làm Trưởng các Ban chỉ đạo theo cáclĩnh vực có liên quan; Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân; Chủ tịch Hội đồngThi đua khen

thưởng thành phố; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụquân sự thành phố; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

đ) Trực tiếp chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nộivụ, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển, Ban Quản lý Khu Công nghệcao, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm; phối hợp chỉ đạo Cục Thống kê thànhphố.

e) Theo dõi Quận 11, huyện Cần Giờ.

2. Đồng chí Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giáo dục và đào tạo;

- Văn hóa, thể dục thể thao;

- Xuất bản - Báo chí;

- Y tế, quản lý dược;

- Lao động - Thương binh và xã hội;

- Công tác tư pháp;

- Công tác tôn giáo - dân tộc;

- Công tác người Hoa;

- Công tác xóa đói giảm nghèo, tăng hộ khá;

- Công tác thi đua - khen thưởng;

- Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơquan và doanh nghiệp Nhà nước;

- Đồng Chủ tịch Hội đồng Đại học Thành phố HồChí Minh;

- Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộclĩnh vực và đơn vị phụ trách;

- Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáocó liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạocác chương trình: Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựngchính quyền đô thị, Chương trình phòng, chống tham nhũng, Chương trình cải cáchtư pháp, Chương trình mục tiêu 3 giảm; đồng thời theo dõi công tác cải cáchhành chính; công tác đối ngoại, hợp tác với các thành phố nước ngoài có thiết lậpquan hệ hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh; theo dõi chỉ đạo Văn phòng Ủy bannhân dân thành phố.

b) Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, côngtrình: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Côngtrình Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.

c) Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực cóliên quan. Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới; Trưởng Ban chỉ đạogiảm hộ nghèo - tăng

hộ khá, Trưởng Ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thựcphẩm, Chủ tịch Ủy ban phòng chống AIDS.

d) Trực tiếp chỉ đạo Sở Ngoạivụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng(Sở Nội vụ), Lực lượng Thanh niên xung phong, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị,Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, Trường Cán bộ thành phố, Ủy ban về NgườiViệt Nam ở nước ngoài, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH một thành viên, Côngty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài(FOSCO); phối hợp chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố,Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Văn phòng Tiếpcông dân thành phố.

đ) Quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, cácđoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; ViệnKiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố.

e) Theo dõi các Quận 8 và huyện Nhà Bè.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Tài chính - ngân sách; ngân hàng;

- Thuế;

- Quản lý công sản;

- Thương mại (kể cả công tác chống buôn lậu vàgian lận thương mại), dịch vụ (bao gồm dịch vụ du lịch, tài chính - ngân hàng,bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác);

- Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộclĩnh vực và đơn vị phụ trách;

- Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáocó liên quan đến lĩnh vực được phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, côngtrình: Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình Hội nhậpKinh tế quốc tế; Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chươngtrình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; Chương trình phát triển bánbuôn, bán lẻ; Chương trình phát triển thương mại điện tử; Chương trình tạo nguồnhàng thiết yếu và bình ổn thị trường.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo củaỦy ban nhân dân thành phố về công tác hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia Tổchức Thương mại Thế giới (WTO); Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực cóliên quan.

d) Trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Khobạc Nhà nước thành phố, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Liên hiệp Hợptác xã thương mại (Sài Gòn Co-op), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH mộtthành viên, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên, Tổng Công ty BếnThành -

TNHH một thành viên, Công ty Đầu tư Tài chínhNhà nước thành phố, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý thành phố, các Công ty Kiểm toánthuộc thành phố; phối hợp chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, SởGiao dịch Chứng khoán thành phố, Cục Hải quan và các Công ty bảo hiểm trên địabàn.

đ) Theo dõi Quận 1, quận Gò Vấp.

4. Đồng chí Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Xây dựng; Quản lý đất đai;

- Giao thông - công chính, vận tải;

- Tài nguyên và môi trường;

- Quản lý nhà (nhà công vụ, nhà thương mại, nhàxã hội);

- Công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộclĩnh vực và đơn vị phụ trách;

- Công tác giải quyết khiếu nại,tố cáo và trực tiếp giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quanđến lĩnh vực được phân công.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theodõi và chỉ đạo công tác quy hoạch - kiến trúc đô thị, Công trình xây dựng KhuĐô thị mới Thủ Thiêm; trực tiếp chỉ đạo Chương trình nhà ở, Chương trình xử lýrác; Chương trình giảm ngập nước, Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhândân nội thành và ngoại thành; Chương trình giảm ùn tắc giao thông; Chương trìnhgiảm ô nhiễm môi trường; các dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và một số côngtrình trọng điểm như: Công trình Đại lộ Đông Tây; đường hầmThủ Thiêm; hệ thống Metro; dự án vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - ThịNghè); dự án môi trường nước thành phố (Kênh Đôi - Kênh Tẻ, Tàu Hũ)…

c) Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực cóliên quan.

d) Trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, SởXây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Cảnh sát phòngcháy và chữa cháy; Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Nam, Khu đôthị Cảng Hiệp Phước, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Trung tâm quản lý hạ tầng ngầmthành phố; Quỹ Phát triển nhà ở thành phố; Công ty TNHH Một thành viên Quản lýkinh doanh nhà thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị, Côngty TNHH Một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH Một thànhviên Công viên Cây xanh, Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng công cộng; TổngCông ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH một thành viên, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH một thành viên; phối hợpchỉ đạo các ga đường sắt (thuộc Cục Đường sắt Việt Nam), các cảng sông, cảng biển,sân bay Tân Sơn Nhất.

đ) Theo dõi Quận 2 và huyện Hóc Môn.

5. Đồng chí Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công nghiệp;

- Khoa học - công nghệ;

- Bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệthông tin;

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

- Các khu chế xuất, khu công nghiệp và cụm côngnghiệp;

- Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước;công tác đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký (doanh nghiệpngoài Nhà nước)

- Quan hệ hợp tác với các tỉnh,thành phố trong nước;

- Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộclĩnh vực và đơn vị phụ trách. Xét duyệt tất cả các dự án đầu tư nước ngoài trênđịa bàn thành phố.

- Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáocó liên quan đến lĩnh vực được phân công.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theodõi chỉ đạo Công trình Khu Công nghệ cao. Trực tiếp chỉ đạo các Chương trình Hỗtrợ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố;Chương trình đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

c) Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực cóliên quan.

d) Trực tiếp chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Khoa họcvà Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp,Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹthuật, Hiệp hội Doanh nghiệp; Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thànhviên, Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH một thành viên, TổngCông ty Cơ khí - Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH một thành viên, Công ty TNHHmột thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận, Công ty TNHH một thành viên Dệtmay Gia Định, Công ty TNHH một thành viên phát triển Công viên Phần mềm QuangTrung; phối hợp chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực, các Tổng Công ty, doanh nghiệpcông nghiệp Trung ương trên địa bàn, Bưu điện thành phố, Viễn thông thành phố.

đ) Theo dõi Quận 4 và quận Bình Thạnh.

6. Đồng chí Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi;phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn;

- Khu vực kinh tế tập thể về nông nghiệp;

- Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnhvực và đơn vị phụ trách;

- Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáocó liên quan đến lĩnh vực được phân công.

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạotheo các lĩnh vực có liên quan.

c) Trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Liên minh các Hợp tác xã, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao;Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên.

d) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạoChương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giống cây, giống con chất lượngcao, Chương trình thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu.

đ) Phối hợp thực hiện Chươngtrình giảm ngập nước nội thành và ngoại thành.

e) Theo dõi huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh.

7. Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Ủy viên Ủy bannhân dân thành phố:

a) Giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về phần công việc đượcphân công trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thànhviên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phốtrước Hội đồng nhân dân thành phố và trước cấp trên.

c) Theo dõi Quận 12, quận Phú Nhuận.

8. Đồng chí Trương Văn Hai - Ủy viên Ủy ban nhândân thành phố:

a) Giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác đượcphân công trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thànhviên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phốtrước Hội đồng nhân dân thành phố và trước cấp trên.

c) Theo dõi quận Tân Phú, quận Tân Bình.

9. Đồng chí Võ Văn Luận - Ủy viên Ủy ban nhândân thành phố, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố.

b) Là Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thànhphố, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ phát ngôn với báochí về các chủ trương, chính sách, quyết định quan trọng của Ủy ban nhân dânthành phố, về các công việc chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

c) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác đượcphân công trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thànhviên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phốtrước Hội đồng nhân dân thành phố và trước cấp trên.

d) Theo dõi Quận 3, Quận 6.

10. Đồng chí Trương Văn Lắm - Ủy viên Ủy bannhân dân thành phố, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác đượcphân công trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thànhviên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phốtrước Hội đồng nhân dân thành phố và trước cấp trên.

c) Theo dõi quận Bình Tân.

11. Đồng chí Tất Thành Cang - Ủy viên Ủy bannhân dân thành phố:

a) Giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác đượcphân công trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thànhviên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phốtrước Hội đồng nhân dân thành phố và trước cấp trên.

c) Theo dõi Quận 9.

12. Đồng chí Thái Văn Rê - Ủy viên Ủy ban nhândân thành phố:

a) Giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phâncông trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thành viênkhác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố trướcHội đồng nhân dân thành phố và trước cấp trên.

c) Theo dõi Quận 7, quận Thủ Đức.

13. Đồng chí Đào Thị Hương Lan - Ủy viên Ủy bannhân dân thành phố:

a) Giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác đượcphân công trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; cùng các thànhviên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phốtrước Hội đồng nhân dân thành phố và trước cấp trên.

c) Theo dõi Quận 5, Quận 10.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công công tác các thành viên Ủy bannhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 6. Các Thành viên Ủy ban nhân dânthành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủtrưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận -huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Chủ tịch Nước; (để báo cáo)
- Văn phòng Quốc hội; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng; (để báo cáo)
- Các Bộ - Ngành Trung ương; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; (để báo cáo)
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố;
- Quận - huyện ủy;
- Các Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc TP;
- VPUB: Các PVP, các Phòng, đơn vị trực thuộc, THKH (6b);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu:VT, (THKH/HT)

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân