ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 605/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓCMÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnhvực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn, Trưởng BanCải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyềnThành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpBan Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn.

Ban Cải tạo công thương nghiệpHuyện Hóc Môn là một Ban chuyên môn của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện, chịusự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện ủy và của Ủy ban nhân dân Huyện,đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của BanCải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo côngthương nghiệp Huyện Hóc Môncó chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhândân Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, BanCải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo côngthương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệpxã hội chủ nghĩa trong địa bàn Huyện.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạchvà giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạoxã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thươngnghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệthuật, v.v… trong Huyện.

Điều 3.- Thành phần lãnhđạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí DƯƠNG MINH HỒNG,Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Huyện làm Trưởng Ban

2) Đồng chí NGUYỄN HỮU PHƯỚC,Huyện ủy viên là Phó Ban Thường trực.

3) Đồng chí LÊ VĂN TÁT, Huyện ủyviên, Trưởng phòng Công nghiệp huyện làm Phó Ban.

4) Đồng chí TRƯƠNG VĂN QUẢNG, Huyệnủy viên, Trưởng phòng Thương nghiệp Huyện làm Phó Ban.

5) Đồng chí VĂN CÔNG MÃO, Thư kýCông đoàn Huyện, Ủy viên.

6) Đồng chí NGUYỄN TẤN RĂNG,Trưởng phòng Giao thông vận tải Huyện, Ủy viên.

7) Đồng chí PHẠM XUÂN HUY,Trưởng phòng Thông tin văn hóa Huyện, Ủy viên.

8) Đồng chí NGUYỄN THỊ ÚT, Hộitrưởng Hội PN Huyện Ủy viên.

9) Đồng chí LÊ VĂN THÀNH, Bí thuHuyện đoàn, Ủy viên.

10) Đồng chí TRẦN VĂN PHƯƠNG, CTMặt trận Tổ quốc Huyện, Ủy viên.

11) Đồng chí NGUYỄN HẢI PHÚ, PhóBan Tổ chức Huyện ủy, Ủy viên.

12) Đồng chí NGUYỄN VĂN TRÁNG,Trưởng phòng Tổ chức chánh quyền, Ủy viên.

13) Đồng chí NGUYỄN VĂN CÔNG,Phó ban Tuyên huấn, Ủy viên.

14) Đồng chí NGUYỄN VĂN THÔNG,Trưởng phòng Kế hoạch Huyện, Ủy viên.

15) Đồng chí NGUYỄN VĂN HÁT, Phóban Công an Huyện, Ủy viên.

16) Đồng chí VĂN QUỐC HUY,Trưởng phòng Thuế Huyện, Ủy viên.

17) Đồng chí ĐOÀN VĂN NGẬN,Trưởng phòng Tài chánh Huyện, Ủy viên.

18) Đồng chí TRỊNH ĐÌNH NHÌ,Trưởng phòng Quản lý Nhà đất Huyện, Ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của BanCải tạo công thương nghiệp Huyện Hóc Môn là 10 người (không kể các cán bộ kiêmnhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cảitạo công thương nghiệp Huyện Hóc Môn nằm trong kinh phí chung của Huyện và BanCải tạo Huyện được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền,Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc SởTài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn và Ban Cải tạo Huyện Hóc Mônchịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn