UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện

Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020 của cả nước

-----------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020 của cả nước đã được Đại hội Đại biểu đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020 của cả nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban ,ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và định kỳ hàng tháng, hàng quý gửi báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc về Uỷ ban nhân dân thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 háng tháng và tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Anh Điền