UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 606 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu lệ phí đăng ký xe xích lô đạp

__________________

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 112 QĐ/UB ngày 19/1/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về quản lý sản xuất và sử dụng xe xích lô đạp hoạt động trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Công an thành phố và các ngành hữu quan tại công văn số 66/PC26 ngày 7/3/1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Quy định về mức thu lệ phí đăng ký xe xích lô đạp như sau:

a) Đăng ký mới, sang tên đổi biển số, cấp lại đăng ký và biển số: 30.000đ/xe

b) Sang tên không đổi biển số, cấp lại đăng ký ( không kèm biển số): 15.000đ/xe

2. Mức thu lệ phí trên chỉ tính đủ cho các chi phí, nên được để lại sử dụng cho công tác này.

Điều 2. Hủy bỏ câu: “ Giấy chứng nhận sản phẩm của cơ sở sản xuất xe xích lô đạp, có xác nhận của Sở Giao thông công chính” tại điểm 3 bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 112 QĐ/UB ngày 19/1/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông công chính, Tài chính- Vật giá, Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Nhà nước thành phố Hải Phòng, các ngành, các đơn vị và cá nhân hữu quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận