UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thành phố Hải Phòng

_____________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến giáo giục pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai công tác phố biến giáo dục pháp từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban tổ chức Chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở thành phố Hải Phòng (Sau đây viết tắt là: HĐ-PBGDPL thành phố) gồm các thành viên sau:

* Chủ tịch Hội đồng: Bà Bùi Thị Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

* Các Phó Chủ tịch Hội đồng :

1. Ông Nguyễn Năng Thính:Giám đốc Sở tư pháp là Phó Chủ tịch thường trực HĐ-PBGDPL.

2. Ông Vũ Thiệu Loan: Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin.

3. Ông Trần Xuân Đình: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ông Hoàng Kim Thắng: Trưởng Ban Tổ Chức thành phố.

* Các Ủy viên Hội đồng:

1. Ông Trần Bá Thiều, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Tổng biên tập Báo An ninh là ủy viên.

2. Ông Nguyễn Quốc Thành, Thượng tá - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố.

3. Ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

4. Ông Đỗ Lãm, Phó Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố.

5. Bà Vũ Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Thành phố.

6. Ông Phùng Thảo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố.

7. Ông Nguyễn Kim Toàn, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng.

Mời các đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo,Văn phòng Thành ủy; Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Luật gia, Hội Nông dân Việt nam Thành phố; Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tham gia HĐ-PBGDPL.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn của HĐ-PBGDPL Thành phố.

1. Để ra kế hoạch phối hợp phổ biến giáo dục hàng quý, hàng năm; chỉ đạo các nghành, các cấp phối hợp tổ chức thực hiện trên cơ sở kế hoạch chung của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

2. Phân công thành viên theo dõi, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nghành, các cấp tổ chức thực hiện và định kỳ giao ban, kiểm điểm kết quả công tác phố biến giáo dục pháp luật Thành phố.

3. Phối hợp xây dựng, củng cố lực lượng báo cáo viên của các nghành, các cấp; chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên.

4. Phối hợp tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật cần thiết theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

5. Huy động kinh phí từ các nguồn ngoài kinh phí phố biến giáo dục được cấp từ ngân sách Nhà nước để hổ trợ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

6. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở thành phố; đề xuất biện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc HĐ-PBGDPL Thành phố; dự trù kinh phí phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cấp thành phố và hoạt động của HĐ-PBGDPL thành phố; quản lý, điều hòa việc sử dụng kinh phí được cấp từ ngân sách và kinh phí huy động cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Điều 4. Căn cứ kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của Ủy ban Nhân dân Thành phố; thành phần và nhiệm vụ của HĐ-PBGDPL Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có kế hoạch chi tiết thành lập HĐ-PBGDPL của cấp mình.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, nghành ở thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã; các thành viên của HĐ-PBGDPL thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng