ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6071/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀTHÀNH LẬP THANH TRA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CPngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBNDngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thànhlập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBNDngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổitên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố HồChí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc SởDu lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 142/SDL-VP ngày 18 tháng 11 năm2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1119/TTr-SNV ngày 02 tháng 12năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lậpThanh tra Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh tra Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh là cơ quan của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệmvụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vinhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ ChíMinh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chínhcủa Thanh tra Thành phố và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh có con dấu và tài khoản riêng, được sử dụng theo quy định của phápluật.

Điều 2. Thanh tra Sở Dulịch Thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Giám đốc Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy củaThanh tra Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thực hiện theo đúng luậtđịnh.

Điều 3. Thanh tra Sở Dulịch Thành phố Hồ Chí Minh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh traviên.

Biên chế của Thanh tra Sở Dulịch Thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh quyếtđịnh trong tổng biên chế Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh theo nguyên tắc bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm ChánhThanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở và Thanh tra viên được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 4. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái vớiQuyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố HồChí Minh, Chánh Thanh tra Thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Chánh Thanh tra Sở Du lịch Thành phốHồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Thanh tra Thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Công an Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX/VN) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân