ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6085/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3983/TTr-SNV ngày 22 tháng 10 năm 2015 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 5448/STP-KSTT ngày 12 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ; Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT/TU; TT/HĐND.TP; TT/UBND.TP;
- UBMTTQVN TP và các thành viên (6);
- VPUB: CPVP/VX;

- Sở Tư pháp (P. Kiểm soát TTHC); Sở TT-TT
- TT Công báo; TT Tin học TP;
- Lưu: VT (CCHC/Đ).

CHỦ TỊCHLê Hoàng Quân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6085/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuc thẩm quyền giải quyết của S Nội vụ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính mi

1

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ

2

Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ

3

Thủ tục Cấp đăng ký lại hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

4

Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

5

Thủ tục Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở)

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

6

Thủ tục Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

7

Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thkhác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

8

Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

9

Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

10

Thủ tục Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

11

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

12

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh;

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

13

Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

14

Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đi của tổ chức tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

15

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

16

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

17

Thủ tục Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

2. Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân quận, huyện

STT

Tên thủ tc hành chính

Tên văn bản QPPL quy định thủ tc hành chính mới

1

Thủ tục Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

2

Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

3

Thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

4

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

5

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

6

Thủ tục Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

7

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

8

Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

9

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

3. Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân phường, xã, thị trn

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định thủ tc hành chính mới

1

Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày08/11/2012 của Chính phủ

2

Thủ tục Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

3

Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

4

Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

5

Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

6

Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.

7

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ.