ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5228/KHĐT-QLQH ngày 22/12/2011,

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND thành phố bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

TT
Họ và tên
Cơ quan công tác
Nhiệm vụ
1
Nguyễn Thị Bích Ngọc
PCT UBND Thành phố
Trưởng ban
2
Ngô Văn Quý
Giám đốc Sở KH&ĐT
Phó trưởng ban th/trực
3
Nguyễn Thị Bài
P. Giám đốc Sở KH&ĐT
Thành viên
4
Đỗ Đình Hồng
P. Chánh VP UBND TP
Thành viên
5
Nguyễn Thị Vinh
P. Giám đốc Sở Nội vụ
Thành viên
6
Phạm Văn Đại
P. Giám đốc Sở GD&ĐT
Thành viên
7
Nguyễn Thế Hùng
P. Giám đốc Sở LĐTB&XH
Thành viên
8
Nguyễn Văn Yên
P. Giám đốc Sở Y tế
Thành viên
9
Phạm Đức Tiến
P. GĐ Sở Công thương
Thành viên
10
Đào Duy Tâm
P. Giám đốc Sở NN&PTNT
Thành viên
11
Vũ Tuấn Định
P. Giám đốc Sở QHKT
Thành viên
12
Phạm Quang Long
Giám đốc Sở VHTT&DL
Thành viên
13
Nguyễn Xuân Tân
P. Giám đốc Sở GTVT
Thành viên
14
Nguyễn Khắc Thọ
P. Giám đốc Sở Xây dựng
Thành viên
15
Nguyễn Trọng Đông
P. Giám đốc Sở TNMT
Thành viên
16
Vũ Như Hạnh
P. Giám đốc Sở KHCN
Thành viên
17
Đặng Vũ Tuấn
P. Giám đốc Sở TT&TT
Thành viên
18
Nguyễn Văn Thọ
P. Giám đốc Sở Tài chính
Thành viên
19
Phạm Xuân Tiên
P. Viện trưởng Viện NCPTKT-XH Hà Nội
Thành viên
20
Nguyễn Châu Hà
P. Cục trưởng Cục Thống kê
Thành viên

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND Thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Các phòng: LĐCSXH, VXKG, TH;
- Lưu: VT, (KH&ĐT).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?