ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/2015/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚIỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNVÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tàichính hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạtđộng của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 608/TTr-TNMT ngày 15 tháng 10 năm 2015 và Công văn giảitrình số 2006/TNMT-VP ngày 03 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Sở Tàinguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động củaVăn phòng Đăng ký đất đai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngàyký.

Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan trực thuộcỦy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang; Giám đốc Kho Bạc Nhànước tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; Giámđốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các tổ chức, cá nhân có liên quan căncứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI ỦY BAN NHÂN DÂNCÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÁC CƠ QUAN,TỔ CHỨC LIÊN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 609/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phươngthức phối hợp, trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, cơ quantrực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Kho Bạc Nhà nước tỉnhBắc Giang với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhândân cấp huyện); giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đấtđai các huyện, thành phố (sau đây gọi là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong hoạt động của Văn phòng Đăng kýđất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môitrường, các sở, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh BắcGiang, Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Văn phòngĐăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; các phòng, cơ quan thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức, cá nhân có liênquan trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Thực hiện theo quy định tại khoản 1Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liênBộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng kýđất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); cácthủ tục liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

2. Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến đất đaiphục vụ công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về đất đai; thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quản lý, sửdụng đất đai, cấp Giấy chứng nhận.

4. Quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộcChi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

5. Kiểm kê, thống kê đất đai theo quy định của phápluật về đất đai; chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Điều 5. Tiếp nhận hồ sơ và trảkết quả

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bố trínơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chungvới nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi là Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quảcấp huyện); đảm bảo đồng bộ, thống nhất, trên cơ sở kế thừa trang thiết bị, máymóc đã được trang bị trước đây.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cử cán bộtiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận, thực hiện quyềncủa người sử dụng đất, chuyển thông tin địa chính và thu các loại phí, lệ phítheo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chinhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoạt động dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ phậntiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Điều 6. Việc phân bổ nguồn thutừ phí, lệ phí

Việc phân bổ các khoản thu từ phí, lệ phí và cáckhoản thu khác do người sử dụng đất nộp khi thực hiện các quyền của người sử dụngđất được điều tiết cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòngĐăng ký đất đai được thực hiện chi các khoản thu hợp pháp theo quy định.

Điều 7.Phối hợp trong việc luân chuyển, bàn giao hồ sơ

1. Việc luân chuyển hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòngĐăng ký đất đai đến Văn phòng Đăng ký đất đai được thực hiện bằng phương pháp côngnghệ thông tin; việc chuyển kết quả (Giấy chứng nhận) để trả cho chủ sử dụngđất thực hiện qua đường Bưu chính. Riêng đối với thành phố Bắc Giang, việc giaonhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp giữa Chi nhánh Văn phòngĐăng ký đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chịu tráchnhiệm về tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ. Việc giao, nhận hồ sơ, Giấy chứngnhận phải thực hiện theo quy định, đảm bảo kịp thời và an toàn.

3. Việc chuyển thông tin địa chính giữa Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai với Chi cục Thuế cấp huyện được thực hiện tại Bộ phậntiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.

Điều 8.Phối hợp trong thụ lý, giải quyết hồ sơ

Hồ sơ sau khi tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồsơ và trả kết quả cấp huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các bướctiếp theo, cụ thể:

1. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc Chinhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (trong trườnghợp cần thiết), chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trước khi trìnhỦy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp: cấp Giấychứng nhận lần đầu; cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa;công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với những thửa đất sauđo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất mà diện tích của thửa đấtlớn hơn diện tích ghi trong Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngàynhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Phòng Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trongthời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp Giấy chứngnhận và chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lýbiến động, trả kết quả cho người sử dụng đất.

3. Đối với trường hợp người sử dụng đất là hộ giađình, cá nhân thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà không phải cấp mớiGiấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý biếnđộng trên Giấy chứng nhận (tổng thời gian giải quyết không quá 10 (mười) ngàylàm việc). Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ trước khitrình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận (tổng thời gian giảiquyết không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc).

4. Đối với hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đăng ký trong ngày, trường hợp nhận hồ sơsau 15 (mười lăm) giờ thì được trả kết quả vào sáng ngày làm việc tiếp theo.

Điều 9. Công tác phối hợp điềuhành, chỉ đạo

1. Mối quan hệ giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đấtđai với các phòng, đơn vị cấp huyện là đồng cấp, bình đẳng; phối hợp chặt chẽvới Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, đơn vị cấp huyện trong triển khai,thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấphuyện.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệmtham gia các đoàn công tác theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnđể giải quyết các tồn tại, vướng mắc hoặc những công việc có liên quan đến côngtác cấp Giấy chứng nhận và những vụ việc liên quan đến việc thực hiện các quyềncủa người sử dụng đất.

3. Định kỳ hàng tháng Sở Tài nguyên và Môi trườngphối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trao đổi thông tin về hoạt động của Chinhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để kịp thời chỉ đạo, điều hành cho phù hợp.

4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợpchặt chẽ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc nhận xét, đánh giá thiđua hàng năm của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Điều 10. Phối hợp trong giảiquyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệmcung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện trong giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối vớinhững vụ việc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận.

Điều 11. Phối hợp trong thốngkê, kiểm kê đất đai

1. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đấtđaicó trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấphuyện thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai hàng năm và định kỳ theo quyđịnh của Luật Đất đai.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạoỦy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp các thông tin biếnđộng diện tích đất đai, người quản lý, người sử dụng đất trong kỳ thống kê,kiểm kê đất đai.

3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đấtđai thực hiện thu thập các số liệu biến động đất đai tổng hợp các biểu, cập nhật,chỉnh lý biến động bản đồ hiện trạng sử dụng đất gửi Phòng Tài nguyên và Môitrường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phêduyệt làm căn cứ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban nhândân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 12. Tráchnhiệm của các phòng, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dâncấp xã

1. Các phòng, cơ quan thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp, cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệuliên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai theo đề nghị củaChi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có tráchnhiệm cung cấp thông tin, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạngtranh chấp đất đai, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; thời điểm tạo lập, hiệntrạng tài sản gắn liền với đất và những biến động về đất đai liên quan đến việcgiải quyết các thủ tục về đất đai theo đề nghị của Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai.

Điều 13. Tráchnhiệm của các sở, ngành

1. Các sở, ngành thuộc Ủy ban nhândân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp kịp thời nhữngthông tin liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận như: Quy hoạch, hành lang bảovệ công trình công cộng, công trình xây dựng trên đất, Giấy phép xây dựng vàtính hợp pháp của công trình xây dựng khi có đề nghị của Văn phòng Đăng ký đấtđai.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì,phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện sửa đổi,điều chỉnh trình tự giải quyết thủ tục hành chính và phần mềm “Một cửa” liênthông từ cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp với Quy chế này.

3. Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạocác Chi cục Thuế phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trongviệc chuyển thông tin địa chính, thông báo cho người sử dụng đất về nghĩa vụtài chính khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

4. Kho bạc Nhà nước thực hiện việcđiều tiết các khoản phí, lệ phí thu được từ chủ sử dụng đất khi thực hiện các quyềncủa người sử dụng đất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo đúng tỷ lệquy định.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp chặt chẽvới Ủy ban nhân cấp huyện trong việc chỉ đạo, điều hành hành mọi hoạt động củaChi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

2. Chỉ đạo, kiểm tra,giám sát Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phốihợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, đơn vị cấp huyện vàỦy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện kế hoạch hàng năm về cấp Giấy chứngnhận, các quy định về giải quyết các thủ tục về đất đai và các nội dung quyđịnh trong Quy chế này.

Điều 15. Quảnlý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động

1. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điềuđộng, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốcChi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luậtvà quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việcbổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăngký đất đai.

2. Trong trường hợp phát hiện côngchức, viên chức, người lao động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có hànhvi vi phạm kỷ luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường xử lý kỷ luật theo quy định.

3. Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức,người lao động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai do Sở Tài nguyên và Môitrường quản lý.

Điều 16. Chế độsinh hoạt Đảng, đoàn thể

1. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đấtđai tiếp tục thực hiện, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Đảng, Đoàn Thanh niên,Phụ nữ, Công đoàn và các đoàn thể khác tại cơ quan Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Hồ sơ đảng viên, đoàn viên, hộiviên của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai do cấp huyện quản lý.

Điều 17. Quảnlý tài sản, trụ sở làm việc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1. Trường hợp trụ sở của Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai nằm trong tổ hợp chung trụ sở các cơ quan thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện mà không bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thì Chinhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm quản lý, sử dụng.

2. Trường hợp trụ sở Chi nhánh Vănphòng Đăng ký đất đai là khối riêng biệt và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện bàngiao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thì việc quản lý, sử dụng, sửa chữa do Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 18. Điều khoản chuyểntiếp

1. Những hồ sơ, thủ tục giải quyếtvề đất đai tiếp nhận trước ngày 01/11/2015 mà chưa được Văn phòng Đăng ký quyềnsử dụng đất (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) thẩm tra, chưa chuyển phòngTài nguyên và Môi trường thẩm định thì thực hiện giải quyết theo quy định tạiĐiều 8 Quy chế này. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện vàphối hợp giải quyết.

2. Những hồ sơ cấp Giấy chứng nhậnđã được Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thẩm định trước ngày 01/11/2015mà chưa cấp Giấy chứng nhận thì Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

Điều 19. Tráchnhiệm thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liênquan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thựchiện quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, cáccơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.