ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG CẦU GIẤY

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-BTTTT ngày 28/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy là Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy - Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND quận Cầu Giấy tại văn bản số 146/TTr-UBND ngày 23/11/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Công văn số 106/SNV-XDCQ ngày 18/01/2016 về việc đề nghị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUBNDTP: PVP P.V.Chiến, VX, NC, TH;
- Sở Nội vụ (2b);
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG CẦU GIẤY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 03 tháng02 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí pháp lý

Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định pháp lý.

Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyn thông thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng

Ban quản lý có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy quản lý các hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cu Giy; tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy theo đúng quy hoạch chức năng của Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy; quản lý các hoạt động và tổ chức các dịch vụ công cộng đảm bảo sự hoạt động bình thường, theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ

Quản lý các hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư;

Góp ý các dự án đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy;

Giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy;

Triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy theo đúng nội dung giấy phép đầu tư được cấp;

Tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy đảm bảo hoạt động bình thường liên tục, đúng công năng thiết kế trong suốt thời gian hoạt động;

Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy;

Quản lý việc xây dựng trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy theo đúng quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy phê duyệt;

Tổ chức các dịch vụ công cộng: Thu gom xử lý rác thải, duy tu, bảo trì hệ thống giao thông, đèn đường chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, cây xanh công cộng;

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ trong khu vực;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và các cơ quan chức năng quản lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền hạn

1. Trong lĩnh vực quản lý kiến trúc, quy hoạch

Tổ chức xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Phối hợp với các cơ quan chức năng để giám sát, quản lý hoạt động xây dựng trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cu Giy theo đúng quy hoạch và Giấy phép xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập biên bản các hành vi vi phạm, kịp thời báo cáo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đgiải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan kiểm soát việc kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật; kiểm soát việc phát triển kiến trúc, cảnh quan và môi trường theo quy hoạch xây dựng và định hướng kiến trúc trong khu vực khuôn viên.

2. Trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng

Đề xuất với Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và các cơ quan chức năng trình Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy phê duyệt, ghi kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác đối với các công trình hạ tng kỹ thuật có liên quan đến Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Là cơ quan được ủy quyền đối với các dự án thuộc kế hoạch do Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy là chủ đu tư; giao cho Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy quản lý, sử dụng, khai thác công trình sau khi đầu tư.

Tổ chức vận động đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai đấu thầu theo quy định và hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư tại Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Hướng dẫn các nhà đầu tư khai thác sử dụng công trình hạ tầng theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật Nhà nước.

Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật do Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy quản lý.

3. Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

Đầu mối làm thủ tục theo yêu cầu của chủ đầu tư trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giao dịch về đất đai khác đối với các dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, phát triển Công nghệ thông tin

a) Đề xuất, xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành:

Quy hoạch, kế hoạch phát triển hằng năm, 05 năm và dài hạn đối với Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy; kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Kế hoạch hoàn thiện các phân khu chức năng; kế hoạch, lộ trình thu hút tăng tỷ trọng các doanh nghiệp công nghệ thông tin vào Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn tiếp nhận viện trợ đầu tư phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác về Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

b) Thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển hoạt động công nghệ thông tin trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại công nghệ thông tin, tổ chức hội chợ triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước để thúc đy hoạt đng công nghệ thông tin trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Là đầu mối giúp các doanh nghiệp làm việc với các Sở, Ban, Ngành: Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Chi cục Thuế Cầu Giấy... về chế độ, chính sách ưu đãi theo các quy định của Nhà nước và Thành phố.

Phối hợp với các phòng ban của Quận: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thng kê, Chi cục Thuế và Phòng Văn hóa thông tin kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghip trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy theo quy định của pháp luật.

Chủ trì triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điu hành hoạt động của Khu Công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Xây dựng các chương trình thông tin và truyền thông khác nhằm quảng bá hình ảnh Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy - Hà Nội.

5. Các quyền hạn khác

Cho các doanh nghiệp thuê lại mặt bằng hoặc văn phòng do Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy đầu tư xây dựng.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ hoặc hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp để khai thác các dịch vụ được phép của Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp thực hiện hoặc ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Tổ chức bộ máy

Tổ chức của Ban quản lý gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các viên chức chuyên môn, có trình độ đào tạo từ đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp lĩnh vực quản lý về hành chính, kinh tế, hạ tầng, công nghiệp, công nghệ thông tin, đầu tư, tài chính, luật, lao động, môi trường.

Trưởng ban, các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy bổ nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố, phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biên chế và kinh phí hoạt động

1. Biên chế của Ban

Biên chế của Ban quản lý giữ ổn định theo biên chế đã được giao 09 người gồm:

- 01 Trưởng ban;

- 02 Phó Trưởng ban;

- 06 viên chức đảm nhận các công việc tại bộ phận quản lý dự án, bộ phận quản lý doanh nghiệp, bộ phận quản lý công nghệ thông tin, bộ phận kế toán.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, căn cứ nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính, Trưởng ban quản lý được ký hợp đng lao động, hp đng thuê khoán công việc để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

2. Kinh phí hoạt động

Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, thực hiện theo chế độ tự đảm bảo một phn chi phí hoạt động, nguồn kinh phí hoạt động được cấp có thẩm quyền quy định như sau:

a) Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp

Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng nhiệm vụ đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phn kinh phí hoạt động (sau khi đã cân đi với ngun thu sự nghiệp) được Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy trực tiếp giao trong phạm vi dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cđịnh phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán hàng năm.

b) Nguồn kinh phí từ khoản thu sự nghiệp

Được để lại một phần từ số thu phí, lệ phí cho đơn vị sử dụng theo quy định của Nhà nước.

Thu từ hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị như: duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Nguyên tắc làm việc

Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện theo các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, đảm bảo dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về các mặt công tác của Ban quản lý, mọi thành viên trong Ban quản lý chịu sự phân công, điu hành của Trưởng ban và Phó Trưởng ban, những vấn đề quan trọng của Ban quản lý phải lấy ý kiến tập thể Ban quản lý và quyết định theo đa số. Các thành viên trong Ban quản lý chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được giao.

Điều 8. Nguyên tắc quản lý và hoạt động

1. Nguyên tắc quản lý

Ban quản lý làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Ban quản lý, đồng thời đcao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và người phụ trách các bộ phận.

Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền; thể hiện sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy.

Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và quy định làm việc của Ban quản lý.

Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Cơ chế tài chính

Ban quản lý thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật về tài chính tại Nghị định s 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ củađơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 9. Thông tin báo cáo

Kế hoạch công tác trong tuần của lãnh đạo Ban quản lý và các thành viên trong Ban quản lý được triển khai ghi bảng theo lịch công tác tuần.

Mỗi bộ phận phải lập kế hoạch làm việc trong tuần, đồng thời đăng ký lịch với bộ phận Văn phòng.

Mọi thông tin có liên quan tới hoạt động của Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy và của Ban quản lý đều được thông báo công khai trên bảng tin hoặc gửi trực tiếp về bộ phận Văn phòng.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thường xuyên và định kỳ theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy và của Ban quản lý.

- Báo cáo tháng: vào ngày 20 hàng tháng.

- Báo cáo 6 tháng: vào ngày 20 tháng 6 trong năm.

- Báo cáo năm: vào ngày 20 tháng 12 trong năm.

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Sở, Ban, Ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và của Ban quản lý.

Trưởng các bộ phận có trách nhiệm tham khảo ý kiến bổ sung của Phó Trưởng ban và chịu trách nhiệm về nội dung, tính trung thực của báo cáo.

Bộ phận Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các bộ phận trên cơ sở phân tích đánh giá, kiểm tra số liệu để lập báo cáo chung của Ban quản lý, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nội dung báo cáo.

Điều 10. Hội họp

Duy trì chế độ họp theo định kỳ:

- Hội ý Ban lãnh đạo: vào ngày thứ sáu hàng tuần (không kể đột xuất).

- Giao ban: vào sáng ngày thứ hai hàng tuần.

- Họp bộ phận: Căn cứ vào yêu cầu thực tế triển khai kế hoạch công tác. Lãnh đạo Ban quản lý hoặc Trưởng bộ phận có thể tổ chức họp bộ phận theo định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết công việc chuyên môn của bộ phận. Bộ phận Văn phòng lên lịch và thông báo cho cán bộ trong Ban quản lý. Nội dung cuộc họp phải chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, cụ thể, thiết thực có biên bản ghi nhớ để thực hiện.

Thực hiện họp giao ban định kỳ giữa Ban quản lý với các doanh nghiệp mỗi quý 01 lần hoặc họp bt thường khi có vấn đề phát sinh cần phải giải quyết ngay.

Điều 11. Ban hành văn bản, lưu trữ hồ sơ

Các bộ phận có trách nhiệm tham mưu, soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách, khi soạn thảo trình Trưởng ban phê duyệt, ký đóng dấu và phát hành, lưu trữ theo quy định.

Tài liệu, công văn đi, đến phải vào số theo quy định.

Công văn đến phải trình ngay Trưởng ban (nếu Trưởng ban đi vắng phải báo cáo Phó Trưởng ban) biết để giải quyết.

Đối với công văn đi: phải được kiểm tra; đánh số; ghi ngày, tháng, năm; nội dung công văn (phn trích yếu); ký tên đóng dấu; vào sổ lưu và lưu 01 bản chính. Thực hiện chế độ bảo mật với toàn bộ tài liệu, công văn đi, đến.

Trong công tác lưu trữ phải phân loại văn bản, theo cấp ban hành, tính chất nghiệp vụ để tiện tra cứu sử dụng; sổ ghi công văn tài liệu được mở đầu năm, có số thứ tự khởi đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12. Mối quan hệ với các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy

1. Mối quan hệ với các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy là đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính giúp các doanh nghiệp trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy với các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội theo đề nghị của doanh nghiệp.

Ban quản lý và các Sở, Ban, Ngành chủ động xác lập các trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính giúp các doanh nghiệp trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy. Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố Hà Nội quan tâm, giúp đỡ để giải quyết các đề nghị của Ban quản lý, nhm giải quyết nhanh nhất các đề nghị của doanh nghiệp trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cu Giấy.

Ban quản lý báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy xem xét, chỉ đạo hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có ý kiến chỉ đạo kịp thời khi gặp khó khăn, phức tạp trong quá trình quản lý.

2. Mối quan hệ với Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, các Phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan thuộc quận Cầu Giấy

Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy là cơ quan chủ quản của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, thực hiện nhiệm vụ quản lý đi với Ban quản lý theo các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được giao trong quyết định thành lập.

Ban quản lý có trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành chuyên môn của Quận: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Phòng Nội vụ, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thng kê, Phòng Văn hóa Thông tin, Công an Quận, Chi cục thuế Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu, Công an phường Dịch Vọng Hậu và các đơn vị hữu quan hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tt các chế độ chính sách và các quy định chung của nhà nước về: nộp thuế; đóng tiền thuê đất; phí quản lý; phí bo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; đảm bảo phòng chống cháy nvệ sinh môi trường, tuyển dụng lao động và các vấn đề liên quan khác.

Điều 13. Mối quan hệ với các doanh nghiệp trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy

Tuân thủ pháp luật, Quy chế quản lý của Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, quyết định chấp thuận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đăng ký với Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy danh sách lao động trong nước, lao động nước ngoài và sự biến động của lao động trong doanh nghiệp theo hướng dẫn của Ban qun lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cu Giấy.

Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Thực hiện chế độ kế toán, thống kê, bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xử lý chất thải và phòng chng cháy nổ.

Doanh nghiệp trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giy tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Thanh toán các dịch vụ: xử lý nước thải, chất thải, cấp điện, cấp nước, vệ sinh các tiện ích, tiện nghi công cộng với nhà cung cấp dịch vụ đúng thời hạn.

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc báo cáo đột xuất theo nội dung yêu cầu của Ban quản lý về tình hình hoạt động của doanh nghip cho Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Mọi thay đổi về hoạt động của doanh nghiệp tại Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy so với giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (vn điu lệ, cổ đông, tên gọi của doanh nghiệp, chuyển nhượng sở hữu, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể trước khi hết hạn, nội dung điều lệ doanh nghiệp) phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bng văn bản trước khi thực hiện và thông báo cho Ban quản lý để biết theo quy định.

Chấp hành nghiêm chỉnh các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban quản lý và các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các doanh nghiệp không tự giác chấp hành các nội dung quy định tại bản Quy chế này, Ban quản lý có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy để có biện pháp xử lý thích hợp.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy

Căn cứ quy định tại Quy chế này, Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy xây dựng các quy định cụ thể về nội dung, quy trình quản lý thuc thẩm quyền và quy trình, thủ tục hành chính được áp dụng trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Điều 15. Doanh nghiệp trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy

Các quy định, hướng dẫn, các cam kết thỏa thuận giữa các doanh nghiệp tại Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy hoặc giữa doanh nghiệp tại Khu công nghệ thông tin tập trung Cu Giấy với các doanh nghiệp khác không được trái với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 16. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này cho phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy.

Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy có trách nhiệm giải thích và hướng dẫn thực hiện các nội dung, điều khoản trong Quy chế này và các nội dung bổ sung, sửa đi (nếu có).

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, các Cục: Thuế, Hải quan Thành phố Hà nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, các doanh nghiệp trong Khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.