UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2002/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 6 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2001/QĐ-UB NGÀY 24/5/2001 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 425/TTr-SGD ngày 04/6/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mục 3 Điều 9 của Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn, cụ thể như sau:

Được cấp học bổng mức 90.000 đồng/ tháng nếu đạt kết quả học tập tiên tiến (trong đó các môn chuyên đạt phải từ 8 điểm trở lên) hoặc đạt từ giải 3 trở lên của các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Điều 2: Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh.

Thời gian áp dụng từ học kỳ II năm học 2001 - 2002 trở đi.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 3
- TT Tỉnh ủy
- TT.HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Lưu VP, K9.

TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KT - CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhạm Văn Thanh