UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cải tạo và xây dựng mới khu nhà ở phục vụ dự án giải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên
Địa điểm: phường Long Biên – quận Long Biên – TP Hà Nội.

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 16/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 08/2005/N Đ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/Q %C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 228/2005/Q %C4%90-UB&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 228/2005/QĐ-UB ngày 19/12/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Long Biên, tỷ lệ 1/2000 (phần Quy hoạch Sử dụng đất và Giao thông);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 758/TTr-QHKT ngày 05/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cải tạo và xây dựng mới khu nhà ở tỷ phục vụ dự án giải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên với các nội dung chủ yếu như sau:

1/ Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cải tạo và xây dựng mới khu nhà ở Phục vụ dự án giải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên.

2/ Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

a/ Vị trí: Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) thuộc phường Long Biên, quận Long Biên.

b/ Giới hạn:

- Phía Tây Bắc và Tây : giáp khu dân cư hiện có

- Phía Đông Bắc : giáp khu đất Quốc phòng.

- Phía Đông : giáp khu dân cư hiện có và đất canh tác.

- Phía Tây Nam : giáp với hành lang bảo vệ đê sông Hồng.

c/ Quy mô nghiên cứu: Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 44,67ha. Trong đó khu đất lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) có diện tích khoảng 36,77ha (Có sơ đồ kèm theo).

(Quy mô diện tích, ranh giới nghiên cứu sẽ được điều chỉnh, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500, phù hợp với yêu cầu thực tế, hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch khu vực).

Dân số khoảng: 3000 người.

3/ Mục tiêu của đồ án:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết quận Long Biên, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông) đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 228/2005/Q %C4%90-UB&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">228/2005/Q Đ-UB ngày 19/12/2005;

- Xây dựng khu vực chức năng đô thị hiện đại đồng bộ công trình kiến trúc, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với các chỉ tiêu phù hợp với Quy hoạch chi tiết quận Long Biên, Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam;

- Xác định cơ cấu chức năng, sử dụng đất hợp lý với các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng ô đất. Đề xuất giải pháp khai thác quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng các công trình công cộng (cơ quan hành chính, trường học, cây xanh công viên…) phục vụ đời sống kinh tế xã hội, văn hóa của nhân dân phường Long Biên và địa phương; Cải tạo chỉnh trang, hiện đại hóa khu dân cư hiện có;

- Tạo quỹ đất để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm cải tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bổ sung quỹ nhà cho Thành phố.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành và Quy hoạch chi tiết quận Long Biên đã được UBND Thành phố phê duyệt; khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới và khu vực dân cư hiện có cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch; Khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực để đảm bảo đồng bộ về tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật.

- Xác định quy mô dân số phù hợp với Quy hoạch chi tiết khu vực; Đề xuất giải pháp khai thác quỹ đất để tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu lao động của địa phương, phù hợp với quá trình chuyển đổi từ Xã lên Phường, tạo quỹ nhà ở, đất ở cho Thành phố.

- Xây dựng Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch làm cơ sở cho Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

4/ Nội dung thành phần hồ sơ:Thành phần nội dung hồ sơ thiết kế được thực hiện theo Nghị định số 08/2005/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư 15/2005/TT-BXD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 758/TTr-QHKT ngày 05/6/2007.

5/ Thời gian hoàn thành đồ án: Theo yêu cầu của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì tổ chức lập QHCT : Ban quản lý dự án quận Long Biên

- Đơn vị tư vấn thiết kế : Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt : Sở Quy hoạch – Kiến Trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt QHCT : UBND thành phố Hà Nội

Ban quản lý dự án quận Long biên tổ chức lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch được UBND thành phố Hà Nội duyệt. Đơn vị có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc; Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Chủ tịch UBND quận Long Biên; Chủ tịch UBND phường Long Biên; Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Long Biên, Thủ trưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu