ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 61/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNGMỚI KHU NHÀ Ở PHỤC VỤ DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ SAN NỀN SƠ BỘ KHU ĐẤT ĐỂ ĐẤUGIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG LONG BIÊN, QUẬN LONG BIÊN
Địa điểm: phường Long Biên – quận Long Biên – TP Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 16/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xâydựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫnlập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 228/2005/QĐ-UB ngày 19/12/2005 của UBND Thành phố Hà Nội vềviệc phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Long Biên, tỷ lệ 1/2000 (phần Quy hoạchSử dụng đất và Giao thông);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội tại Tờtrình số 758/TTr-QHKT ngày 05/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụQuy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cải tạo và xây dựng mới khu nhà ở tỷ phục vụdự án giải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ khu đất để đấu giá quyền sử dụng đấttại phường Long Biên, quận Long Biên với các nội dung chủ yếu như sau:

1/ Tên đồ án: Quyhoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cải tạo và xây dựng mới khu nhà ở Phục vụ dự ángiải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tạiphường Long Biên, quận Long Biên.

2/ Vị trí, ranh giới và quymô nghiên cứu:

a/ Vị trí: Khu vực nghiêncứu lập Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) thuộc phường Long Biên, quận Long Biên.

b/ Giới hạn:

- Phía Tây Bắc và Tây : giáp khu dân cư hiện có

- Phía ĐôngBắc : giápkhu đất Quốc phòng.

- Phía Đông : giáp khu dân cư hiện có và đất canh tác.

- Phía Tây Nam : giápvới hành lang bảo vệ đê sông Hồng.

c/ Quy mô nghiên cứu: Tổngdiện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 44,67ha. Trong đó khu đất lập quyhoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) có diện tích khoảng 36,77ha (Có sơ đồ kèm theo).

(Quy mô diện tích, ranh giới nghiêncứu sẽ được điều chỉnh, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết,tỷ lệ 1/500, phù hợp với yêu cầu thực tế, hiện trạng sử dụng đất và quy hoạchkhu vực).

Dân số khoảng: 3000 người.

3/ Mục tiêu của đồ án:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chi tiếtquận Long Biên, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông) đã đượcUBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 228/2005/QĐ-UB ngày19/12/2005;

- Xây dựng khu vực chức năng đô thịhiện đại đồng bộ công trình kiến trúc, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật vớicác chỉ tiêu phù hợp với Quy hoạch chi tiết quận Long Biên, Tiêu chuẩn và Quychuẩn Việt Nam;

- Xác định cơ cấu chức năng, sửdụng đất hợp lý với các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật cụthể cho từng ô đất. Đề xuất giải pháp khai thác quỹ đất để đấu giá quyền sửdụng đất xây dựng các công trình công cộng (cơ quan hành chính, trường học, câyxanh công viên…) phục vụ đời sống kinh tế xã hội, văn hóa của nhân dân phườngLong Biên và địa phương; Cải tạo chỉnh trang, hiện đại hóa khu dân cư hiện có;

- Tạo quỹ đất để thực hiện dự ánđấu giá quyền sử dụng đất nhằm cải tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bổ sungquỹ nhà cho Thành phố.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹthuật phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành và Quy hoạch chi tiết quận LongBiên đã được UBND Thành phố phê duyệt; khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây dựngmới và khu vực dân cư hiện có cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch; Khớp nối cácdự án đã và đang triển khai trong khu vực để đảm bảo đồng bộ về tổ chức khônggian và hạ tầng kỹ thuật.

- Xác định quy mô dân số phù hợpvới Quy hoạch chi tiết khu vực; Đề xuất giải pháp khai thác quỹ đất để tạo điềukiện chuyển đổi cơ cấu lao động của địa phương, phù hợp với quá trình chuyểnđổi từ Xã lên Phường, tạo quỹ nhà ở, đất ở cho Thành phố.

- Xây dựng Điều lệ quản lý xây dựngtheo quy hoạch làm cơ sở cho Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy địnhvà làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý đầu tư xâydựng theo quy hoạch.

4/ Nội dung thành phần hồ sơ:Thành phần nội dung hồ sơ thiết kế được thực hiện theo Nghị định số08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định,phê duyệt quy hoạch xây dựng và Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được Sở Quyhoạch – Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 758/TTr-QHKTngày 05/6/2007.

5/ Thời gian hoàn thành đồán: Theo yêu cầu của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì tổ chức lậpQHCT : Banquản lý dự án quận Long Biên

- Đơn vị tư vấn thiếtkế : Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định và trìnhduyệt : Sở Quy hoạch –Kiến Trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệtQHCT : UBND thành phố Hà Nội

Ban quản lý dự án quận Long biên tổchức lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch đượcUBND thành phố Hà Nội duyệt. Đơn vị có trách nhiệm thực hiện đúng các quy địnhhiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nộichịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định, trình UBNDThành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDThành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc; Tài nguyên Môi trường và Nhàđất, Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Chủ tịch UBND quận Long Biên; Chủtịch UBND phường Long Biên; Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Long Biên, Thủtrưởng các Sở, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP
- CPVP, THKT, các PCV, TH1, Xđ
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu