ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TĂNGCƯỜNG CÓ THỜI HẠN VỀ CÁC HUYỆN, XÃ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về công táctại các huyện, xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007của Hội đồng nhân dân khóa IV, kỳ họp thứ 8 về chế độ, chính sách đối với cánbộ, công chức tăng cường có thời hạn về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bàodân tộc thiểu số;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1278/TTr-SNV ngày 25/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc quản lývà thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức tăng cường có thời hạn về cáchuyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TĂNG CƯỜNG CÓ THỜIHẠN VỀ CÁC HUYỆN, XÃ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

(Ban hành kèm theoQuyết đinh số 61/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dântỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Quy định này là việc quản lýcán bộ, công chức tăng cường có thời hạn về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bàodân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức tăng cường); chế độ làmviệc; tiêu chuẩn, chế độ, chính sách, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ tăngcường; quyền lợi, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cử cán bộ tăng cường(sau đây gọi tắt là cơ quan tăng cường) và cơ quan, tổ chức được tăng cường cánbộ, công chức (sau đây gọi tắt là cơ quan được tăng cường).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Cán bộ, công chức, công chức dự bị ở các cơ quancủa Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấphuyện; cán bộ, sĩ quan thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân trong các đơnvị đóng quân trên địa bàn được tăng cường về các huyện và các xã trọng điểmvùng đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là huyện, xã trọng điểm).

2. Các cơ quan, tổ chức tăng cường; cơ quan, tổ chứcđược tăng cường; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được phân cấp quản lý cán bộ,công chức tăng cường; các cơ quan quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đối vớicán bộ, công chức tăng cường; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã,phường, thị trấn.

Điều 3. Mục tiêu và các nguyên tắc chung về quản lý cán bộ, côngchức tăng cường và các cơ quan tăng cường, được tăng cường cán bộ, công chức

1. Mục tiêu

a) Góp phần tạo sự chuyển biến, cải thiện và nângcao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, nângcao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệuquả hoạt động của chính quyền địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xâydựng được đội ngũ cán bộ tại chỗ có khả năng tự giải quyết những vấn đề phátsinh ngay tại cơ sở; xây dựng được đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, cókiến thức và kinh nghiệm thực tiễn bổ sung cho các cơ quan, tổ chức trong toàntỉnh.

b) Phấn đấu kết thúc giai đoạn 2008 - 2012 sẽ đưa ratoàn bộ xã trọng điểm theo 5 tiêu chí được xác định ban đầu và sẽ bổ sung, sửađổi tiêu chí huyện, xã trọng điểm để triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

2. Nguyên tắc chung

a) Việc tăng cường cán bộ, công chức về huyện, xã trọngđiểm phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn và theo đề nghị của các huyện, xã trọngđiểm về lĩnh vực đối tượng cần tăng cường.

b) Thực hiện tăng cường cán bộ, công chức về huyện,xã trọng điểm phải bảo đảm được sự thống nhất trong các cơ quan, tổ chức của hệthống chính trị toàn tỉnh; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm tuân thủsự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ sự quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhànước có thẩm quyền và thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở.

Điều 4. Tiêu chí xác định và danh sách các huyện, xã trọng điểm theotừng giai đoạn do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau khi trao đổi thống nhất vớicác cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Việc tăng cường cán bộ, công chức; chế độ đối với cán bộ,công chức tăng cường được thực hiện từ thời điểm các quy định liên quan có hiệulực thi hành và được tiến hành đến khi không còn huyện, xã trọng điểm theo cáctiêu chí cụ thể xác định cho từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2008 - 2012 thờihạn tăng cường của cán bộ, công chức được ấn định là 5 năm nhưng nếu thực hiệnxuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa xã, huyện ra khỏi danh sách trọng điểm thì cóthể kết thúc tăng cường trước thời hạn.

Chương II

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ,QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TĂNG CƯỜNG

Điều 6. Nguồn cán bộ, công chứctăng cường

1. Cán bộ, công chức tăng cường về các huyện trọng điểm:Là cán bộ, công chức đảm nhận các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng vàtương đương hoặc được quy hoạch các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng vàtương đương trở lên thuộc các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh.

2. Cán bộ, công chức tăng cường về các xã trọng điểm:Là cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức dự bị đã qua thời giantập sự có trình độ, năng lực công tác, có khả năng phát triển, thuộc đối tượngquy hoạch các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện.

Điều 7. Tiêu chuẩn đối với cánbộ, công chức tăng cường

1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và chínhsách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, am hiểu hệ thống chínhtrị với những nét đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có khả năng đáp ứngyêu cầu công việc ở vị trí được tăng cường.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm,nhiệt tình công tác; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Có khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng; kỹnăng giao tiếp tốt; có thể nhanh chóng tiếp cận, nói, hiểu được tiếng dân tộcvà phong tục tập quán của đồng bào tại địa phương.

4. Thuộc đối tượng quy hoạch các chức danh lãnh đạotừ cấp phòng và tương đương trở lên. Tuổi tối đa không quá 45 khi bắt đầu tham giacông tác tăng cường.

5. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trởlên cho đối tượng về công tác ở huyện; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trungcấp trở lên cho đối tượng về công tác ở xã; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quảnlý nhà nước.

Điều 8. Nhiệm vụ của cán bộ,công chức tăng cường

1. Nghiêm túc thi hành công vụ, nhiệm vụ được phân công,bảo đảm yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao năng lực quản lý, điềuhành, góp phần xây dựng tính chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa tại cơ quan đượctăng cường.

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chínhở địa phương.

3. Tổ chức thực hiện phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóađói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, làm chuyểnbiến tích cực kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triểnvăn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểusố và bảo vệ tài nguyên môi trường.

5. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị,thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tập quán, văn hóa của mỗi vùngdân tộc.

6. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốcphòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo.

7. Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động quần chúngthực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng, cơ quan Nhà nước và các đoàn thểquần chúng.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết những cơ chế, mô hình tốtđể nhân ra diện rộng.

Điều 9. Nghĩa vụ, trách nhiệmcủa cán bộ, công chức tăng cường

Ngoài nghĩa vụ, trách nhiệm quy định chung đối với cánbộ, công chức; cán bộ, công chức được tăng cường còn phải:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao trongvai trò vị trí được tăng cường, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; có tinhthần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác và chủ động, sáng tạo trên cơ sởphù hợp với yêu cầu, thực tế, phong tục tập quán ở địa phương.

2. Nắm vững Quy chế dân chủ ở cơ sở, ở cơ quan, luônđi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tìm hiểu nhữngquy định pháp luật và tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương; gópphần cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước ở địaphương.

3. Trực tiếp chịu sự quản lý về mặt nhân sự, chuyênmôn, nghiệp vụ; chịu trách nhiệm công tác trước cơ quan, đơn vị nơi tăng cường.

4. Thường xuyên liên lạc, báo cáo công tác, có đề nghị,kiến nghị liên quan công việc mình phụ trách đến cơ quan, đơn vị cử tăng cường.

Điều 10. Quyền lợi của cán bộ,công chức tăng cường

1. Được tập huấn, bồi dưỡng những kiến thức cần thiết:Kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã, cấp huyện; phươngpháp làm việc, phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng và tiếng dân tộcthiểu số theo chương trình, nội dung do UBND tỉnh quy định.

2. Được giữ nguyên lương, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấpchức vụ, phụ cấp khu vực, các quyền lợi khác (nếu có) và biên chế ở cơ quan,đơn vị cử đi. Trường hợp địa bàn đến công tác có phụ cấp khu vực cao hơn thìđược hưởng mức phụ cấp này; hết thời hạn tăng cường, nếu không vi phạm kỷ luậtthì trong thời hạn không quá 03 tháng đơn vị cũ có trách nhiệm bố trí công việcphù hợp ở vị trí tương đương hoặc cao hơn.

3. Trong thời hạn tăng cường nếu hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ thì được ưu tiên xét dự thi nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạntheo quy định hiện hành (tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định); đượcxem xét, bổ nhiệm có thời hạn, giới thiệu bầu cử vào chức vụ lãnh đạo thích hợptại đơn vị được tăng cường;

4. Trong thời gian tăng cường được xem xét về cơ quancũ trước thời hạn, nếu theo đánh giá khách quan về tình hình địa phương có sựchuyển biến mạnh, có khả năng tự khắc phục khó khăn, cử được người thay thếhoặc do các xã, huyện trọng điểm được công nhận không còn là xã, huyện trọngđiểm nữa.

5. Được chuyển công tác và bố trí vào vị trí công tácthích hợp tại địa phương được tăng cường nếu tự nguyện và được cơ quan quản lýcó thẩm quyền chấp thuận.

6. Được hưởng mọi quyền lợi, chế độ khác đối với cánbộ, công chức theo quy định hiện hành.

Điều 11. Chế độ trợ cấp ngoàilương đối với cán bộ, công chức tăng cường

1. Đối với cán bộ, công chức ở các cơ quan cấp tỉnhđược tăng cường về các huyện trọng điểm

a) Được hỗ trợ ban đầu với mức là 2.000.000đ

b) Được hưởng trợ cấp thêm hàng tháng bằng 50% mức lươngvà phụ cấp (nếu có) hiện hưởng, trợ cấp này được nhận cùng kỳ lương hàng thángvà không trích để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

c) Được bố trí ở nhà công vụ và được trợ cấp tiền thuêở nhà công vụ.

2. Đối với cán bộ, công chức ở các cơ quan cấp huyệnđược tăng cường về các xã trọng điểm trong huyện

a) Hỗ trợ ban đầu với mức là 1.000.000đ

b) Hưởng trợ cấp thêm hàng tháng bằng 50% mức lươngvà phụ cấp (nếu có) hiện hưởng, trợ cấp này được nhận cùng kỳ lương hàng tháng vàkhông trích để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN LỢI CỦACÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TĂNG CƯỜNG VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền lợicủa cơ quan tăng cường cán bộ, công chức

1. Nhiệm vụ

a) Thực hiện nghiêm chỉnh việc cử cán bộ, công chứcthuộc biên chế của cơ quan mình theo lĩnh vực, đối tượng cần tăng cường theo quyếtđịnh của cơ quan có thẩm quyền.

b) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cánbộ, công chức tăng cường theo quy định.

c) Trên cơ sở nhận xét, đánh giá và đề nghị của cơ quanđược tăng cường để xem xét có hình thức khen thưởng hàng năm, xem xét và đềnghị cơ quan có thẩm quyền về việc nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn,đề nghị bổ nhiệm vào chức danh thích hợp khi hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộtăng cường.

2. Quyền lợi

a) Được cấp bổ sung toàn bộ kinh phí theo chế độ đểchi trả cho cán bộ, công chức tăng cường ngoài nguồn kinh phí tự chủ.

b) Được ký kết hợp đồng có thời hạn người vào làm việcthay một số công việc của cán bộ, công chức tăng cường.

Điều 13. Nhiệm vụ của cơ quanđược tăng cường cán bộ, công chức

1. Tổ chức quản lý, sử dụng, bố trí công việc cụ thể,phù hợp theo yêu cầu của địa phương và trình độ, năng lực của cán bộ, công chứctăng cường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ tăng cườngtrên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốcphòng, xây dựng hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền địa phương.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức tăngcường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ưu tiên về nơi ăn, chốn ở; hướng dẫn,tạo cơ hội để họ nhanh chóng thích nghi với phong tục, tập quán ở địa phương.

3. Hàng năm có nhận xét, đánh giá cụ thể đối với cánbộ, công chức tăng cường; thông báo cho cơ quan tăng cường cán bộ, công chứcbiết, đồng thời báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cánbộ, công chức tăng cường về UBND (qua Sở Nội vụ).

4. Đề xuất, kiến nghị thay thế trong trường hợp cánbộ, công chức tăng cường không đáp ứng được yêu cầu vị trí công tác; bổ sung cánbộ, công chức tăng cường khi có nhu cầu thật sự cần thiết ở cơ quan, địa phương.

5. Giới thiệu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét,quyết định bổ nhiệm hoặc bầu giữ các chức vụ lãnh đạo tại cơ quan được tăngcường; tiếp nhận, bố trí vào biên chế cơ quan nếu có sự tự nguyện của cán bộ,công chức tăng cường và được sự thống nhất của cơ quan có thẩm quyền.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠQUAN LIÊN QUAN

Điều 14. UBND các huyện trọng điểm và UBND các huyện, thị xã có xãtrọng điểm chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan:

1. Chỉ đạo UBND các xã trọng điểm thuộc huyện lập nhucầu về số lượng, lĩnh vực tăng cường và loại cán bộ, công chức cần tăng cườnghàng năm.

2. Vào tháng 10 hàng năm, tổng hợp, báo cáo về số lượng,lĩnh vực cần tăng cường và loại cán bộ, công chức tăng cường về xã trọng điểmnăm sau về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Riêng các huyện trọng điểm còn phải lậpbáo cáo thống kê nhu cầu tăng cường cán bộ, công chức theo các nội dung nêu trêncủa huyện.

3. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu của từng xã trọngđiểm thuộc huyện, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các cơ quan, tổchức liên quan xác định đối tượng, lĩnh vực, loại cán bộ, công chức cụ thể cầntăng cường, lập danh sách cán bộ, công chức tăng cường, báo cáo cơ quan thẩmquyền xem xét, phê duyệt.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tăng cườngcán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức cấp huyện tăng cường cho các xã trọngđiểm thuộc huyện sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

5. Tổng hợp báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả thựchiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tăng cường thuộc địa bàn; xem xét, công nhậnkết quả đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, công chức tăng cườngvề các xã trọng điểm; báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ củacán bộ, công chức tăng cường về huyện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

6. Báo cáo, đề xuất đưa ra khỏi danh sách các huyện,xã trọng điểm theo các tiêu chí được xác định ban đầu, khi không còn đủ cáctiêu chí xác định huyện, xã trọng điểm.

Điều 15.Sở Nội vụ căn cứ Đề án tăng cường có thời hạn cán bộ, côngchức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được UBNDtỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 và Quy định này,chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan:

1. Giúp UBND tỉnh thỏa thuận với ủy ban dân tộc về tiêuchí xác định và danh sách các huyện, xã trọng điểm theo từng giai đoạn; dự thảoquyết định công nhận huyện, xã trọng điểm, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

2. Tổng hợp, tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyếtđịnh về số lượng, lĩnh vực, thời hạn tăng cường và loại cán bộ, công chức tăngcường cho từng huyện, xã trọng điểm, danh sách các cơ quan, đơn vị theo từngnăm, từng giai đoạn cụ thể.

3. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan được phân cấpthẩm quyền quản lý cán bộ quyết định giao chỉ tiêu số lượng, đối tượng tăng cườngvề các huyện trọng điểm cho các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ cử cán bộ tăngcường.

4. Xét duyệt danh sách cán bộ, công chức tăng cườngvề các xã trọng điểm và quyết định tăng cường cán bộ, công chức thuộc thẩm quyềnquản lý.

5. Thẩm định danh sách cán bộ, công chức tăng cườngvề các huyện trọng điểm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xemxét quyết định.

6. Xây dựng chương trình, nội dung, mở các lớp bồi dưỡngkiến thức về quản lý nhà nước, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu sốcho cán bộ tăng cường.

7. Báo cáo hàng năm việc thực hiện tăng cường cán bộ,công chức về UBND tỉnh và thông báo tình hình cho cơ quan tăng cường cán bộ,công chức.

8. Thẩm định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo phâncấp quản lý cán bộ công nhận kết quả đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đốivới cán bộ, công chức tăng cường thuộc các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh để đượcxem xét kết thúc nhiệm vụ tăng cường trước thời hạn.

9. Thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định đưa ra khỏidanh sách huyện, xã trọng điểm khi không còn đủ tiêu chí huyện, xã trọng điểm;tham mưu, đề xuất bổ sung, sửa đổi tiêu chí huyện, xã trọng điểm.

10. Tham mưu, giúp UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh sửa đổi,bổ sung và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tăngcường phù hợp với quy định, tình hình thực tế từng giai đoạn trong quá trìnhthực hiện và kết thúc giai đoạn.

11. Báo cáo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thựchiện tăng cường cán bộ, công chức giai đoạn 2008 - 2012; đề xuất, kiến nghị,giải pháp thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

Điều 16. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chứcliên quan trình UBND tỉnh quyết định bổ sung kinh phí thực hiện tăng cường cánbộ cho các cơ quan, tổ chức liên quan và theo dõi, kiểm tra, thanh tra việcthanh quyết toán theo quy định.

Điều 17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thểnhân dân cấp tỉnh, các ban Đảng, các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức liênquan tuyên truyền, phổ biến, triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện quy địnhnày; tham gia chọn, cử cán bộ, công chức thuộc biên chế được giao của địaphương, đơn vị tăng cường cho các huyện xã trọng điểm theo thông báo và quyếtđịnh của cơ quan có thẩm quyền.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thi xã, thành phố có tráchnhiệm tổ chức thực hiện Quy định này theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những vấn đềbất hợp lý cần báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.