ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạoban hành Quy định về dạy thêm học thêm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1606/TTr-SGD &ĐT ngày 10/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàntỉnh Đồng Nai.

Điều2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 3743/QĐ-CT-UBT ngày 29/10/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh ĐồngNai về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm.

Điều3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo,Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan: Nội vụ, Tài chính, Hội Khuyến học; Chủtịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ Quyết địnhthi hành./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

QUY ĐỊNH

VỀDẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnhĐồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Dạy thêm, họcthêm là hoạt động tổ chức dạy, học ngoài giờ chính khóa nhằm giúp học sinh bồidưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng để học tốt chương trình chính khóa và nângcao trình độ để tiếp tục học ở bậc cao hơn. Quy định này áp dụng đối với tổchức, cá nhân thực hiện dạy học ngoài giờ học thuộc kế hoạch giáo dục củachương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trên địa bàntỉnh Đồng Nai.

Điều 2.Nguyên tắc thực hiện việc dạy thêm, học thêm

1. Nội dungvà phương pháp dạy thêm, học thêm phải phù hợp với chương trình giáo dục phổthông và đặc điểm tâm sinh lý của người học; không dạy vượt quá sức tiếp thucủa người học, không dạy vượt quá 1/2 giờ dạy chính khóa. Thời điểm giảng dạykhông vượt quá 21 giờ 00 và không dạy thêm vào các ngày nghỉ lễ.

2. Hoạt độngdạy thêm, học thêm chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấpgiấy phép.

3. Học sinhhọc thêm trên cơ sở tự nguyện. Không được ép buộc học sinh học thêm dưới mọihình thức.

Điều 3.Các trường hợp không thực hiện dạy thêm

1. Đối vớicác trường dạy 2 buổi trong ngày, nhà trường và giáo viên không được tổ chứcdạy thêm, học thêm. Việc ôn tập, bồi dưỡng bố trí trong các buổi học tại trường.

2. Không dạythêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Nhận quản lý học sinh ngoài giờhọc theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho học sinh yếu, kém; bồi dưỡng về nghệthuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh, đã được cơquan có thẩm quyền cấp giấy phép.

3. Cơ sở giáodục Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp không tổ chức dạy thêm, họcthêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là học sinh,học viên của cơ sở giáo dục đó.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4.Hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm

1. Dạy thêm,học thêm trong nhà trường do nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục và các tổchức khác quản lý, học theo chương trình giáo dục phổ thông thực hiện bao gồmphụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; dạy thêm cho học sinh cónguyện vọng củng cố, bổ sung kiến thức; ôn thi tuyển sinh trung học phổ thôngcho học sinh lớp 9; ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi tuyển sinh đạihọc, cao đẳng cho học sinh lớp 12.

2. Dạy thêmhọc thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm do các tổ chức khác, ngoài cáctổ chức đã nêu ở khoản 1, Điều 4 hoặc cá nhân thực hiện bao gồm bồi dưỡng kiếnthức, ôn luyện thi.

3. Việc phụhuynh gửi con, em là học sinh mẫu giáo, tiểu học cho giáo viên chăm sóc để yêntâm công tác, lao động sản xuất thì không thuộc lớp dạy thêm.

Điều 5.Điều kiện mở lớp dạy thêm

1. Về giáoviên: Giáo viên dạy thêm phải có đạo đức tốt, đạt trình độ chuẩn được đào tạovề chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, ít nhất có thời gian giảng dạy từ 3 nămtrở lên.

2. Về cơ sởvật chất: Lớp học phải đúng quy cách của ngành giáo dục, đảm bảo yêu cầu tạiquy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mỗi lớp học thêm không quá 45học sinh. Vị trí mở lớp phải thuận lợi, an toàn.

3. Về hồ sơ:Các tổ chức, cá nhân dạy thêm phải hội đủ hồ sơ pháp lý, số lớp, chương trìnhgiảng dạy.

4. Đối vớicác cá nhân không thuộc biên chế một trường Trung học cơ sở (THCS) hoặc Trunghọc phổ thông (THPT) muốn mở lớp dạy thêm phải hội đủ các yếu tố sau đây: Cóbằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm hoặc Cao đẳng Sư phạm tương ứng với cấp lớp dạythêm hoặc có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo cấp học đó và có thời giangiảng dạy trên 3 năm.

Điều 6.Chương trình và thời gian dạy thêm, học thêm

1. Chươngtrình dạy thêm phải là chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, khôngcó thay đổi hoặc thêm bớt.

2. Thời giandạy thêm không được vượt quá 1/2 thời gian Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định chotừng môn học.

Điều 7.Mức thu tiền học thêm

1. Các lớpbồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém trong trường là trách nhiệmcủa giáo viên, không thu tiền học sinh.

2. Đối vớicác lớp dạy thêm có thu tiền do giáo viên mở, mức thu tiền học thêm tùy theocấp lớp do UBND tỉnh quy định. Giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục - Đào tạo phốihợp với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể mức thu tiền dạythêm, học thêm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

Điều 8.Trách nhiệm quản lý

1. Ủy bannhân dân huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi tắt là UBND huyện)chịu trách nhiệm:

- Quản lýhoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn mình quản lý.

- Tổ chứckiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để xử lý hoặc kiến nghị vớicơ quan thẩm quyền xử lý sai phạm.

2. Sở Giáodục - Đào tạo và các phòng Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm:

- Thực hiệncác quy định về dạy thêm, học thêm; tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảmhiệu lực của quy định về dạy thêm, học thêm; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặcđề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

- Thông báonơi tiếp dân tại cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phản ánhvề dạy thêm, học thêm.

- Sở Giáo dụcvà Đào tạo duyệt cấp giấy phép dạy thêm, quản lý các lớp, cơ sở dạy thêm bậcTHPT theo ủy quyền của UBND tỉnh.

- Phòng Giáodục và Đào tạo duyệt cấp giấy phép dạy thêm, quản lý các lớp, cơ sở dạy thêmbậc THCS theo ủy quyền của UBND huyện.

3. HiệuTrưởng nhà trường hoặc người đứng đầu các cơ sở giáo dục tại khoản 2, Điều 4của Quy định này chịu trách nhiệm:

- Quản lý,kiểm tra hoạt động dạy thêm của cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị mình quản lý ởtrong và ngoài nhà trường; bảo đảm quyền lợi người học; thực hiện đúng tiến độphân phối chương trình; không cắt xén chương trình nội dung quy định để dànhcho dạy thêm, học thêm.

- Báo cáo sơkết mỗi cuối học kỳ và tổng kết năm học cho cơ quan quản lý (báo cáo Sở Giáodục - Đào tạo đối với cấp THPT; phòng Giáo dục - Đào tạo đối với cấp THCS).

4. Tráchnhiệm của các tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm, học thêm:

- Tổ chứcthực hiện hoạt động dạy thêm có trách nhiệm quản lý giáo viên tham gia dạy thêmthuộc thẩm quyền quản lý theo đúng các nội dung quy định trong văn bản.

- Giáo viênthực hiện dạy thêm có trách nhiệm quản lý học sinh lớp dạy thêm, chấp hành đúngluật pháp Nhà nước, quy định của địa phương nơi tổ chức hoạt động dạy thêm.

- Trước khithực hiện dạy thêm, tổ chức, cá nhân phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép kếhoạch dạy thêm, nội dung dạy thêm, danh sách người dạy; không được tiến hànhgiảng dạy khi chưa được cấp giấy phép.

- Nếu chấmdứt dạy thêm trước thời hạn cho phép, các tổ chức, cá nhân phải báo cáo cơ quancấp phép dạy thêm; đồng thời hoàn trả phần tiền học thêm đã thu tương ứng vớiphần dạy thêm chưa thực hiện.

Điều 9.Cấp giấy phép dạy thêm

Thời gian xétduyệt cấp giấy phép dạy thêm được quy định từ 06 tháng 8 đến 03 tháng 9 hàngnăm. Mẫu đơn đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép dạy thêm và danh sách giáo viêndạy thêm do Sở Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn thực hiện theo mẫu thống nhất củaBộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

Giao tráchnhiệm cho Sở Giáo dục - Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định vềthủ tục cấp giấy phép, thu hồi và các trường hợp được miễn cấp giấy phép dạythêm.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều10.Thanh tra, kiểm tra

Hoạt động dạythêm, học thêm trong nhà trường và dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chịu sựthanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục và của chính quyền các cấp.

Điều 11.Khen thưởng

Tổ chức, cánhân thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm và được các cơ quan quản lýgiáo dục đánh giá có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục thì được khenthưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 12.Xử lý vi phạm

1. Tổ chức,cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ viphạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáodục.

2. Cán bộ, côngchức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thìbị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3năm 2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

3. Cơ sở giáodục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định về dạy thêm,học thêm, có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định dẫntới vi phạm các quy định về trật tự an toàn xã hội thì phải được xử lý thíchđáng, bị áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13.Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai chủ trương quản lý dạy thêm,học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh đến tận giáo viên, họcsinh và cha mẹ học sinh; hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm vàquản lý hoạt động dạy thêm của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép dạy thêm.

Điều 14.Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Khuyến học, UBND các huyện, thị xã Long Khánh,thành phố Biên Hòa căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phốihợp cùng ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện đúng quy định này.

Điều 15.Các cơ quan Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai tuyên truyền rộng rãi trên cácphương tiện thông tin đại chúng, giúp ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện đúngquy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của UBND tỉnh.

Điều 16.Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, cáccá nhân và tổ chức liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để Sởtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.