ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 02 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPQUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việcở nước ngoài theo hợp đồng đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông quangày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtNgười lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việclàm ngoài nước;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 23/TTr-TC-LĐTB &XH ngày 15/9/2007 vềviệc đề nghị ban hành Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làmngoài nước tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoàinước tỉnh Bình Thuận với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên: “Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh BìnhThuận” (sau đây gọi tắt là Quỹ).

2. Quỹ được thành lập nhằm mục đích tạo điều kiệnthuận lợi cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đi làm việc ở nướcngoài vay vốn để trang trải các khoản chi phí cho việc làm hồ sơ, thủ tục theođúng quy định và chi trả các khoản thu của doanh nghiệp đưa người lao động đilàm việc ở nước ngoài; hỗ trợ chi phí giáo dục định hướng cho người lao động thuộcdiện chính sách đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ lực lượng cộng tác viên tưvấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại xã, phường, thị trấn. Phầnvốn cho người lao động vay được ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xãhội và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận.

3. Quỹ do Hội đồng Quản lý Quỹ điều hành, cơ quanthường trực Hội đồng là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quỹ có tài khoảngiao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh vàXã hội làm chủ tài khoản. Quỹ sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội để giao dịch.

Điều 2. Nguồn kinh phí hình thành Quỹ baogồm:

1. Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp.

2. Thu lãi từ hoạt động cho vay.

3. Nguồn thu hợp pháp khác (lãi tiền gửi; tài trợ,đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đóng góp của người laođộng đi làm việc ở nước ngoài...).

Điều 3. Tổ chức và hoạt động Quỹ thực hiệntheo quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ đưa người lao động đi làmviệc ở nước ngoài tỉnh Bình Thuận theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giámđốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Giám đốc Chi nhánhNgân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHuỳnh Tấn Thành