UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 07 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂNĐỔI NGÀNH NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT SẢNXUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHNGHỆ AN ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 172/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 củaHĐND tỉnh Nghệ An khoá XV, kỳ họp thứ 8 về một số chính sách hỗ trợ chuyển đổingành nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuấtnông nghiệp để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh NghệAn đến năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Lao động -TB&XH Nghệ An tại Tờ trìnhsố 448/TTr-LĐTBXH ngày 11/4/2007 (Sau khi có ý kiến của Sở Tư pháp và các ngànhliên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyếtviệc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để phát triểnđô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Là lao động nông nghiệp trong độ tuổitheo quy định của pháp luật thuộc các hộ gia đình có diện tích đất sản xuấtnông nghiệp bị thu hồi đảm bảo các điều kiện sau:

a) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp thu hồi chiếm từ 30%trở lên trên tổng số diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình.

b) Diện tích còn lại ít hơn mức bình quân diện tích đất sảnxuất nông nghiệp / một lao động nông nghiệp của xã, phường, thị trấn nơi có đấtthu hồi.

2. Một số chính sách hỗ trợ:

a) Hỗ trợ học nghề với một trong các hình thức sau:

- Hỗ trợ cho lao động trong độ tuổi thuộc diện thu hồi đấtsản xuất nông nghiệp và mất việc làm học nghề ngắn hạn để tìm việc làm và tựtạo việc làm là 300.000 đồng /tháng /người và tối đa không quá 03 tháng.

- Miễn học phí cho những người học nghề dài hạn thuộc các cơsở đào tạo nghề của tỉnh và thời gian học tối đa không quá 18 tháng.

- Hỗ trợ cho người học nghề thông qua việc cấp từ ngân sáchtỉnh cho doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp tiếp nhận lao động phổthông thuộc diện thu hồi đất sản xuất nông nghiệp chưa qua đào tạo nghề và chưađược hưởng chính sách hỗ trợ học nghề ngắn hạn và dài hạn nói trên để tổ chứcdạy nghề, mức hỗ trợ đào tạo nghề tại doanh nghiệp là 200.000 đồng /tháng /người,tối đa không quá 6 tháng.

b) Hỗ trợ giáo dục định hướng và học ngoại ngữ để đi xuấtkhẩu lao động:

Lao động bị mất việc làm do thu hồi đất sản xuất nông nghiệpcó nhu cầu đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ kinh phí giáo dục định hướng vàhọc ngoại ngữ là 450.000 đồng /người (nếu đã được hỗ trợ học nghề tại Điểm anói trên, thì không được hưởng khoản này).

c) Cho vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm với lãi suất ưuđãi:

Hàng năm tuỳ thuộc khả năng ngân sách, tỉnh trích từ nguồnbổ sung vào Quỹ giải quyết việc làm để hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc diệnthu hồi đất sản xuất nông nghiệp, vay vốn giải quyết việc làm hoặc đi xuất khẩulao động với lãi suất ưu đãi. Mức vay tối đa không quá 20.000.000 đồng /hộ.

3. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí để hỗ trợ và cho vaytheo các chính sách nói trên hàng năm được trích từ ngân sách tỉnh.

4. Quản lý chi trả:

a) Sở Tài chính thực hiện việc cấp phát kinh phí theo dựtoán chi ngân sách được duyệt hàng năm qua Sở Lao động TB &XH để quản lýthực hiện chính sách theo quy định cho người lao động.

b) Sở Lao động - TB&XH căn cứ vào số lượng đối tượngđược hưởng các chính sách quy định tại mục 2, Điều này (do các cơ sở, các đơnvị trực tiếp thực hiện đào tạo, xuất khẩu lao động lập, có xác nhận của UBND xã,phường, thị trấn và huyện, thành, thị xã) để thanh toán kinh phí.

c) Kinh phí hỗ trợ cho người lao động được cấp thanh toáncho các cơ sở đào tạo, các đơn vị xuất khẩu lao động, các doanh nghiệp đầu tưvào các khu công nghiệp tiếp nhận lao động phổ thông trên cơ sở đối tượng thựctế tham gia học nghề, học ngoại ngữ, giáo dục định hướng (không thanh toán trựctiếp cho người lao động).

d) Kinh phí cho vay giải quyết việc làm hoặc đi xuất khẩulao động, do Sở Tài chính chuyển cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quản lýđể thực hiện cho vay theo quy định trên cơ sở danh sách do Sở Lao động -TB&XH xác nhận.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - TB&XH:

a) Có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thành, thị xã, các cơsở dạy nghề, các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện các chính sách hỗtrợ theo quy định tại Quyết định này.

b) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kếhoạch dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ học nghề, giáo dục định hướng, ngoại ngữ vàcho vay vốn giải quyết việc làm theo lãi suất ưu đãi hàng năm trình UBND tỉnhphê duyệt.

c) Quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theochế độ tài chính hiện hành.

d) Lựa chọn các cơ sở dạy nghề thuộc tỉnh quản lý thực hiệnnhiệm vụ dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất có nguyện vọng học nghềtheo quy định tại Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH lập kế hoạch thực hiệnchính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộcdiện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địabàn tỉnh hàng năm.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH cân đối nguồn và cấpphát, quản lý kinh phí hỗ trợ theo chế độ tài chính hiện hành và quy định tạiQuyết định này.

4. Ngân hàng Chính sách Xã hội Nghệ An thực hiện cho vay vốnhỗ trợ giải quyết việc làm và đi xuất khẩu lao động từ nguồn bổ sung ngân sáchtỉnh cho các đối tượng thuộc diện thu hồi đất, trên cơ sở danh sách có xác nhậncủa sở Lao động - TB&XH.

5. UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các xã,phường, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện vàxác nhận đối tượng thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề,giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triểnđô thị và các khu công nghiệp của tỉnh.

6. Các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp tuyển laođộng phổ thông thuộc diện thu hồi đất, các đơn vị xuất khẩu lao động, các cơ sởdạy nghề căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động - TB&XH có trách nhiệm thực hiệncác chính sách quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Laođộng -TB&XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban,ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; cáccơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc